مالقات محرمانه خانم و آقا

Iran Newspaper - - أخبار -

خالصه داستان: پســـر جوانی به نام مهرداد با دختری غریبه به نام گلناز وارد خانه میشـــود ولـــی اتفاقـــات غیرمنتظـــ­رهای رخ میدهـــد. مهرداد سعی در کنترل این شرایط دارد اما ....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.