فاز سوئیفت زدایی

Iran Newspaper - - News -

ایــن روزهــا دیپلماســی اقتصــادی کشــور بهســمت تجــارت بــا کشــورهای منطقــه در حرکــت اســت.بهطوری کــه قرار اســت پولهــای ملی مبنای تجارت دوجانبه با همســایگان باشــد. در اولین گام روســیه و ســپس ترکیه و آنگونه که شنیده شده امــارات هــم میخواهــد با پــول ملــی اش روابــط اقتصادی بــا ایران را توســعه دهد. ایــن امر میتواند یکــی از اهرمهای کمککننــده در دور زدن تحریمها، افزایش صادرات و رشــد واردات کاالهای واســطهای و تجهیزات مورد نیاز تولید باشد. امریکا با ایجاد بنبستها و موانع مختلف تجاری میخواهد ایران را بهسمت منزوی شدن پیش ببرد، ولی گذشت زمان نشان میدهد تحریمهای بانکی از جنس سوئیفت بتدریج کارآییاش را از دست داده است. اینک کشورهای همسایه نسبت به کم رنگ شدن نقش دالر در اقتصادهــا­ی منطقهای به اجماع رســیدند و میخواهنــد پولهــای منطقــهای و حتــی یــورو را جایگزین دالر کنند. ترکیه، روســیه و کشورهای عضو اوراســیا (بالروس، قزاقســتان، قرقیزســتا­ن، روســیه، تاجیکســتا­ن و ازبکســتان) میخواهند تجارت خود رابهسمتپول­هایمنطقهای­ببرند. در ایــن میان ایران یکی از کشــورهای هدف آنها برای مبــادالت اقتصادی با پولهای ملی طرفین است. اخیراً ترکیه و روسیه در مورد تجارت با پول ملیشان با ایران به تفاهم رسیدند و شنیده شــده امارات هم تمایل دارد که مبــادالت تجاری خود با ایران را از طریق ریال و درهم دنبال کند. در ایــن باره فرشــید فرزانگان رئیس اتــاق مشــترک ایران و امــارات به «ایــران» گفت: قرار اســت هیأت ایرانی به امارات برود تا پیشــنهاد اتــاق بازرگانی برای تجارتباپول­منطقهایراب­هنتیجهبرسا­ند. وی افزود: اگر ثبت ســفارش کاال با درهم و ریال انجام شــود، تمام مشــکالت شــرکتهای ایرانی حل خواهد شــد و دیگر در تجارت مشکلی نخواهیم داشت. به نظر میرسد امارات هــم تمایل به تجــارت با پول ملــی را دارد. این امر به نفع دو کشورخواهدب­ودچراکهمیت­وانندباشرا­یطبهتریازپ­تانسیل یکدیگر اســتفاده کننــد. بنابراین با دســت اندازهایــ­ی که در سوئیفت و اینســتکس به وجود آمد، حرکت ایران به سمت تجارت منطقهای و محور قرار دادن پول ملی کشــورها اتفاق خوبی اســت کــه اخیراً رقــم خورده و به نظر میرســد ســایر کشــورهای همســایه هم میخواهند تجارت خود بــا ایران را مانند ترکیه و روسیه، با پول ملی پیش ببرند. بــا توجه به بــازار ۰۰4 میلیون نفری همســایگان، تجار ایرانی ایــن امکان را خواهند داشــت که بدون نگرانــی از جابهجایی پول، مســیر سبز واردات و صادرات را داشته و مطمئن باشند که فعالیت اقتصادی آنها هیچ ریسکی ندارد. پیمان اوراسیا هم که (اعضای پیمان اوراســیا شــامل بالروس، قزاقســتان، قرقیزستان،روسیه،ایران،تاجیکستانو­ازبکستاناس­ت)ایران اخیراً به آن پیوسته خبر خوشی برای فعاالن اقتصادی است چرا که به واســطه آن میتوانند روابط با کشورهای همسایه را توسعهدهند.طبقمذاکرات­یکهصورتگرف­تهتمامکشور­های اوراسیامیخ­واهندباپول­ملیشانتجار­تکنند. ■ ثباتدرنرخت­بادالتارزی­ملیایرانوت­رکیه رضا کامی، رئیس اتاق مشــترک ایران و ترکیه درباره تغییر رفتار تجاری کشــورهای همسایه و بخصوص ایران و ترکیه، بــه «ایــران» گفــت: طبق توافقهــای خوبی که بیــن ایران و ترکیــه صــورت گرفتــه قرار شــده دو کشــور بر اســاس پــول ملی خــود به تجــارت ادامه دهنــد. البتــه این امر چالشهایی هم دارد. پول دو کشــور نوســان دارد و همین امر تا حدودی کار را بــرای فعــاالن اقتصــادی ســخت میکند، بدیــن جهت یکی از توصیههــای مــا ایــن اســت کــه تا مدتــی نــرخ تبــادالت ارزی ملی دو کشور ثابت نگه داشــته شود. در این صــورت با شــرایط بهتــری میتوان همکاری کرد.وی افزود: یکی دیگر از درخواستهای­مادرمذاکره­باترکیه ایــن اســت کــه مشــکالت ترانزیــت حل شود و برای حقوق گمرکی فکر جدیدیصورتگ­یرد. ■ اوراسیابهک­مکاقتصادای­رانآمد هــادی تیزهوش تابــان رئیس اتاق مشــترک ایران و روســیه دربــاره روابــط دو کشــور ایــران و روســیه و توســعه روابــط بــا کشورهایهمس­ایه،به«ایران»گفت:پیماناوراس­یاکهچندی پیــش در مجلــس ایــران و روســیه تصویب شــد، میتواند تا حدودی فاصله تجارت را با دالر بیشــتر کند. تمام کشورهای عضو اوراسیا میتوانند با پول ملی خود با ایران تجارت کنند و ایــن امــر هیــچ محدودیتــی در نوع کاالهــا نــدارد. در قالب پیمان اوراسیا میتوانیم نفت خود را بدون مشکل به روسیه به فروش برسانیم و البته این اتفاق به نفع روسیه هم هست چرا که با تحریم این کشور مشکالت خرید نفت آنها هم حل میشــود. وی افزود: با شروع تجارت منطقهای در قالب پول ملی دو کشور، اقتصاد ایران وارد مرحله جدیدی خواهد شد و میتوان وعده این را داد که صادرات ایران مسیر افزایشی به خود میگیرد و از سویی تحریمها بیاثر میشود. ■ کشــورهای همســایه نســبت بــه کــم رنــگ شــدن نقــش دالر در اقتصادهــا­ی منطقــهای بــه اجمــاع رســیدند و میخواهنــد پولهــای منطقهایوحت­ییــوروراج­ایگزیندالر کنند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.