قصهیکعشقدر­اماتیک

Iran Newspaper - - News - هومن حاتمی خبرنگار

اســت که کــودکان از ســیل دیدهاند و بــا آن زندگــی میکننــد و میبینید که کودکانی که ســیل نوروز 98 عیدشــان را تلــخ کرد چگونه به امــروز و فردای خود نگاه میکنند.

قــرار اســت عوایــد حاصــل از این نمایشگاه صرف کودکان نقاش شود. ایــن نمایشــگاه دیروز شــروع شــده و امــروز هــم بــه پایــان میرســد. پــس وقــت چندانــی بــرای دیــدن ســیل از نگاه بچهها ندارید. ■ ■

■ ■ رویکرد واقعگرایان­ه، ادبیات بســیار غنی و تحلیلهای روانشــناخ­تی عمیق از جمله ویژگیهــای آثار فلوبر شــمرده میشــود. فلوبر بهدلیــل ریزبینــی و جزئینگری در آثــارش و دقت ویــژه در انتخــاب کلمات و بــه طــور کلــی زیباییشناس­ــی ادبــی در ادبیــات فرانســه منحصــر به فرد اســت. نخســتین رمان فلوبر - مادام بــواری - در ســال 5781نوشــت­ه شــد و ترجمههــای متعــددی از آن در زبــان فارســی بــه بازار آمــد. جدیدتریــن ترجمــه ایــن رمــان را مهســتی بحرینــی از مترجمــان جــدی و خوشــنام کشــور راهــی کتابفروشــ­ی کرده اســت. داستان اما بواری براساس داستان زندگی یکی از نزدیکان فلوبر نوشــته شده اســت. میگوینــد دلفین داالمبــر یک زن روســتایی 17 ساله شــوهرش را ترک کرده و بــا یــک پزشــک پیــر ازدواج کرده بــود و همین موضــوع ایده رمــان مــادام بواری را شــکل داد. ایــن رمــان داســتان ازدواج «اما» شــخصیت اصلی داســتان با چارلز بواری پزشکی پیر را روایت میکند که پس از ازدواج روابطش را در سایه امنیت و رفاه ایجادشدهتو­سطشوهرشادا­مهمیدهد. شــیوه روایــت در این رمــان در حقیقت از نامههای عاشقانه خود فلوبر الهام گرفته شــده اســت. فلوبــر مدتی قبــل از انتشــار رمان رابطه عاشقانهای با یک شاعر به نام لوئــس کولت برقرار کرده بــود و نامههای فراوانی بینشان رد وبدل میشد. ■ مادام بواری (همراه با مقاله از شارل بودلر) ■ نویسنده:گوستاوفلوب­ر ■ مترجم:مهستیبحرین­ی ■ ناشر:نیلوفر ■ تاریخانتشا­ر:۸۹3۱

زندگیدرنگا­هکودکانسیل­زده هنرمند: کــودکان مناطق ســیلزده نوروز۸۹ زمان بازدید: ۱3 شهریور- از ساعت ۰۱ تا۹۱ مکانبازدید:سرایمحلهآر­ارات

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.