بارانهای گاهبهگاه

Iran Newspaper - - أخبار -

خالصه داستان: هوا به آهستگی ابری میشـــود و قطرههای باران شیشه ماشین را اندک اندک خیس میکنند. ســـکوت سرد مادر دختربچه را نگران میکند و پدر دیگر تاب ادامه سفر را ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.