Iran Newspaper

آیا توان مدیریت اقیانوسی از اطالعات را داریم؟

حجم داده های ذخیره شده در جهان تا سال 2025 به 175 زتابایت می رسد!

- میثم لطفی خبرنگار

شــاید ایــن نکته برای شــما هــم عجیب بــه نظر برســد، ولی بد نیســت بدانید 90 درصد تمام اطالعات و دادههای موجود در جهان طی دو ســال گذشته تولید شده اســت. شــرکتهای اینترنتی این روزها با معضــل بزرگ حجــم روزافــزون دادهها مواجــه شــدهاند و همیــن مســأله باعث شــده است آنها نتوانند بخش اعظم این اطالعات را مدیریت کنند. حجم گسترده دادههاییکه­هرروزتوسطک­اربرانجهان­ی تولید میشــوند غیرقابل استفاده است و با وجود این بخش زیادی از این دادهها از طریق اینترنت در دسترس قرار میگیرد. هــر کدام از ما بهصورت مــداوم دادههای شــخصی تولیــد میکنیــم و در بســیاری از مــوارد بــدون آنکــه مطلع باشــیم این دادههــا و اطالعــات را برجــا میگذاریــم. جســتوجوها­ی اینترنتی، ثبــت رفتار ما توســط دوربینهای مدار بســته، دریافت پــول از دســتگاه خودپــرداز، اســتفاده از کارتهای بانکی، ورود به رایانه شخصی ...و باعــث تولید داده میشــود و ما از آنها بیخبریم.

مرکــز تحقیقاتــی آیدیســی در تازهتریــن گــزارش خــود پیشبینــی کرد تــا ســال 2025 میــالدی حجــم تمــام دادههای ذخیره شــده در جهــان به 175 زتابایت میرســد و این اتفــاق یک رکورد باورنکردنـ­ـی محســوب میشــود. گفتنی است زتابایت یک واحد اندازهگیری برای ذخیرهسازیا­طالعاتاستو­هرزتابایت معادل عــدد یک و 21 صفر در مقابل آن محاسبهمیشو­د.بهعبارتدیگ­رمیتوان گفت هر زتابایت معــادل هزار اگزابایت، یــک میلیــارد ترابایــت یــا یــک تریلیــون گیگابایتاس­ت. ■ درمحاصرهدا­دهها

توســعه آیتــی باعــث شــده اســت بســیاری از عملکردهــا­ی روزانــه و فعالیتهــا­ی معمــول مــا تحــت تأثیــر فنــاوری پیــش بــرود. بهعنــوان مثــال زمانی که از دســتیار هوشمند مخصوص رانندگی اســتفاده میکنیم، حســگرهای ویژه دســتگاهها­ی مبتنی بر اینترنت اشیا را بــه کار میگیریم، بــا دوربین دیجیتالی گوشی هوشمند خود عکاسی میکنیم یا به شبکه مخابراتی 5G متصل میشویم بهصــورت لحظــه بــه لحظــه ردپــای اطالعاتی برجا میگذاریــم. میزان تولید داده توســط ابزارهای نوین در ســالهای اخیــر بــه قــدری افزایــش یافته اســت که محققــان از ایــن فرآینــد بــا نــام «تحول دیجیتال»یادمیکنند.

مرکزتحقیقا­تیآیدیسیپی­شبینی کــرده اســت تنها بیــن ســالهای 2018 تا 2025 میــالدی مردم بیش از 22 زتابایت اطالعاتراد­رفرمتهایمخ­تلفذخیره میکننــد که ایــن رقم معــادل 59 درصد ظرفیــت صنعت ذخیــره ســازی داده در جهان محاســبه میشــود. بخــش اعظم این اطالعات روی فضــای پردازش ابری ذخیــره میشــود و کاربــران شــخصی و ســازمانی در ســالهای پیــشرو بیــش از هر زمان دیگر ترجیــح میدهند به جای ذخیرهســاز­ی داده در حافظــه داخلــی دســتگاه، آن را بــه فضــای امــن مجــازی بســپارند. مرکز تحقیقاتی آیدیســی در گزارش جدید خود توضیح داد اطالعاتی که سازمانهای جهان در پایان سال 2019 میالدی تولید میکنند از تمام اطالعاتی که تاکنون در سراســر جهان ذخیره شده، بیشترخواهد­بود.

ایــن طــور کــه آیدیســی پیشبینی کرده و مرکز تحقیقاتی دیتا-اِسفیر در یک گزارش مجــزا توضیح داده اســت، پایان ســال 2018 میالدی حجم کلی اطالعات ذخیره شده در جهان 33 زتابایت بود که احتمال مــیرود این رقم در ســال 2025 میالدی از 175 زتابایت هم فراتر رود.

بــر اســاس گمانهزنیهـ­ـای شــرکت چینی دیتا-اِســفیر، از هماکنون تا 6 سال آینــده حجــم اطالعــات جهــان بــه طور میانگین ســاالنه 30 درصــد افزایش می یابــد و در ســال 2025 میــالدی 49 درصد دادههای ذخیره شــده در جهان از طریق فضای پردازش ابری در دسترس خواهند بود.

کارشناســا­ن همچنیــن بــه ایــن نتیجه رســیدند کــه در نیمــه دهه ســوم از هــزاره ســوم میــالدی حــدود 30 درصــد دادههــا در آن واحــد و بهصــورت لحظــه به لحظه در فضای ابری ذخیره میشــوند. در ســال 2025 میالدی اطالعات هر یک از ساکنان کره زمین که به اینترنت متصل باشد بیش از 4900 بــار در روز بهصــورت خــودکار روی فضای مجازی ذخیره میشود و به عبارت دیگــر هر 18 ثانیه یکبار آخرین دادههای او در فضــای پــردازش ابری قــرار میگیرد. با اینروندمجم­وعاطالعاتی­کهدستگاهها­ی مبتنی بر اینترنت اشیا در سال 2025 تولید میکنند به09 زتابایت میرسد. ■ ایناطالعات­حقیقیومجاز­ی

تا چند سال قبل کاربران برای افزایش دسترســی به فضــای ذخیرهســاز­ی داده از حافظههــای رم بــا ظرفیــت باالتــر اســتفاده میکردند، تمایــل به خرید لپ تاپ با حافظه داخلی بیشــتر داشــتند، یا هارددیســک­های خارجــی را در اختیــار میگرفتند تا بتوانند تمام اطالعات مورد نیازخودراذ­خیرهکنند.ولیدرحالحا­ضر شــرایط تغییر کرده است و سرویسهای پردازش ابری این امکان را به وجود آورده است تا بتوانیم بدون نیاز به حافظههای ســختافزار­ی، تمام اطالعات مورد نظر خــود را به فضــای مجازی انتقــال دهیم تــا در هر مــکان و زمانی به آن دسترســی داشــته باشــیم. محبوبیت خدمات ابری در حــال افزایــش اســت و کارشناســا­ن پیشبینی میکنند میزان به کارگیری این قبیــل ســرویسها طی یــک دهه آتــی از حافظههایسخ­تافزاریپیش­یبگیرد.

بــا همــه ایــن توضیحــات بایــد توجه داشته باشــیم که 175 زتابایت اطالعات بســیار قابــل مالحظــه اســت و براحتــی نمیتــوان آن را مــورد پردازش قــرار داد. آیدیســی میگوید این اطالعات به سه شــکل مختلف ذخیره میشــوند. بخش اول آنهــا کــه بیشــترین ســهم را بــه خود اختصــاص میدهنــد روی سیســتمهای ســنتی و مراکــز داده مبتنــی بــر فضــای پردازش ابری ذخیره خواهند شد. بخش دیگــر آنهــا توســط برجهــای مخابراتی و مراکــز تحلیل داده نگهداری میشــوند و در بخــش نهایی کاربران ســعی میکنند از اطالعــات شــخصی خــود روی حافظه داخلی رایانههای شــخصی، گوشــیهای هوشمندودست­گاههایمبتن­یبراینترنت اشیانگهدار­یکنند.

تصــور 175 زتابایــت اطالعــات روی کــره زمیــنِبســیار دشــوار اســت. ولــی «دیویــد رینســل» مدیــر تحقیقات آیدیســی افزایش بیش از این مقدار را هم پیشبینی میکنــد. او میگوید: «هر زتابایت معــادل یک تریلیون گیگابایت محاسبه میشود. حاال این عدد را ضربدر 175 کنیــد تــا حجــم اطالعــات در ســال 2025 را به دســت آورید. اگر میشد 175 زتابایــت اطالعــات را روی دیســکهای بلــوِری ذخیره کــرد، تعداد دیســکهای حــاوی ایــن اطالعــات معــادل 23 بــار مسافت کره زمین تا کره ماه بود.

همچنیــن اگــر قــرار بــود شــما بــا پرســرعتتر­ین اینترنــت موجــود در کره زمیــن 175 زتابایــت اطالعــات را روی پرظرفیتتری­ــن هارددیســک­ها ذخیــره کنیــد، بــه 12.5 میلیــارد هارددیســک بــا بیشــترین ظرفیــت نیــاز داشــتید. توجــه داشــته باشــید کــه مــا بایــد ایــن میــزان اطالعــات را در سراســر جهــان مدیریــت کنیم.» بــرای ســال 2025 میالدی برخی گمانــه زنیهای دیگر هم صــورت گرفته است که بهصورت اختصار میتوان آنها را به شکل زیر توضیح داد:

- صنعــت ذخیرهســاز­ی داده طــی شش ســال آینده در مجموع 42 زتابایت سیســتم ذخیــره اطالعــات را روانــه بازار میکنند.

- در ســال 2025 بیــش از 90 زتابایــت اطالعات توســط دســتگاهها­ی مبتنی بر اینترنتاشی­اتولیدمیشو­د.

- در ســال 2025 حــدود 49 درصــد دادههــای موجــود در جهــان روی فضای عمومی پردازش ابری ذخیره خواهد شد.

- حــدود 30 درصــد دادههایــی که در سال 2025 تولید میشوند در آن واحد به فضایمجازیا­نتقالمییاب­ند.

مرکــز تحقیقاتــی آیدیســی بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه مجمــوع سیســتمهای ســنتی و فنــاوری نوین این امــکان را فراهــم میکنــد تا در ســالهای پیــشرو تمــام دادههــای تولیــد شــده توســط انســان ذخیره شــود و البته، علم بــه انــدازهای پیشــرفت کرده اســت که ما در حــال حاضــر کمتــر از 10 درصــد ایــن اطالعــات را میتوانیــم پــردازش کنیم و مورداستفاد­هقراردهیم.

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran