Iran Newspaper

مصوبهرومین­گملیموبایل­اصالحشد

-

کمیسیونتنظ­یممقرراتار­تباطاتدررا­ستایاستفاد­هبهینهاز شبکههایتلف­نهمراهدرکش­ور،مصوبهخدمات­رومینگملی را اصالح کرد. بهگزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حدود ۵ سال پیش و در جلسه شماره 183 خود، اصول حاکم بر ارائه خدمات رومینگ ملی را تصویب کرد.

هماکنون این کمیســیون در جلســه شــماره 291 خود در راســتای استفاده بهینه از شبکههای موجود در کشور برای ارائه خدمات رومینگ ملی و با توجه به بازخوردهای دریافتی از بخش ICT کشور، این مصوبه را اصالح کرده است.

براین اساس از این پس، عالوه بر اپراتورهای تلفن همراه، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات عمومی مخابراتی )USO( بهعنوان اپراتور میزبان میتوانند در ارائه خدمات رومینگملیب­هسایراپرات­ورهاشرکتکن­ند.

در این مصوبه تعریف اپراتور میزبان در ارائه خدمات رومینگ ملی اصالح شــده است. به این ترتیب یک اپراتور تلفن همراه یا ارائه دهنده خدمات USO (ارائه دهنده خدمات عمومی اجباری پســتی، مخابراتی و فناوری اطالعات دارای قرارداد فعال)، اپراتورمیز­بانمحسوبمی­شودکهتوانا­ییارائهخدم­اترومینگمل­یبهسایراپر­اتورها را در منطقه تحت پوشش خود دارد.

گفتنی است رومینگ ملی امکان استفاده از ظرفیت شبکه اپراتورهای موبایل را در مناطقفاقدپ­وشش،برایمشترکا­نفراهممیکن­د.بهاینمعنیک­هاپراتورها­میتوانند ازظرفیتسای­راپراتورها­برایتکمیلپ­وشششبکهخود­اقدامکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran