Iran Newspaper

«ریولین»، سر دوراهی «بیبی» و «بنی»

رئیس رژیم صهیونیستی بعد از مذاکره با احزاب، از میان نتانیاهو و گانتز، یک نفر را به عنوان مأمور تشکیل دولت انتخاب می کند

- از راست: بنی گانتز، روون ریولین، بنیامین نتانیاهو

بنفشــه غالمــی/ قصــه انتخابــات رژیــم صهیونیســت­ی، برای ســران این رژیم به قصهای اشــکبار تبدیل شده اســت. «بیبی» (نتانیاهو) و «بنی» (بنیگانتز)، هر دو روی لبه تیغ، چشــم به دهان «روون ریولین»، رئیس رژیم صهیونیستی دوختهاند تا ببیند نام کدام یک از آنان را به زبان میآورد و او را مأمور تشکیل دولت میکند. اما به همان میزان که «نتانیاهو» و «گانتز» در استرس شنیده شــدن نام خود به سر میبرند، «ریولین» نیز در اضطراب ســرانجام ماجرا به ســر میبرد. او دیگــر نمیخواهــد یــک بــار دیگر به بنبســت بخورند و برپایی انتخابات ســوم تتمه آنچه را که او هیمنه این رژیم میبیند، فرو بریزد.

«ریولین» که برای پرهیز از این رسوایی مجبور است،ازکیسهآبرو­یسیاسیخودخ­رجکند،ازفردا مشورتها و مذاکرات خود با احزاب شرکتکننده در انتخابات را آغاز میکند تا مانع تکرار انتخابات برای بار سوم شود. بهگزارش روزنامه صهیونیستی «تایمز آو اسرائیل»، رئیس رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه قول داد از تمام قدرت خود استفاده کند تا مانع از آن شــود که ســرزمینها­ی اشغالی برای بار ســوم در یک ســال مجبور بــه برپایی انتخابات شود. او روز پنجشنبه نامههایی را از احزاب دریافت کرد که در آنها نمایندگان هر حزب به وی معرفی شــدند. «ریولین» فردا با این افراد دیدار میکند و پس از آن یک نفر را مأمور تشکیل دولت میکند. مطابــق قوانیــن رژیم صهیونیســت­ی، پــس از این مرحلــه رهبر حــزب معرفــی شــده، 28 روز برای تشــکیل کابینــه و ائتافهــای احتمالــی فرصت خواهد داشــت. این زمان میتوانــد 14 روز تمدید شــود و در نهایــت فــرد مأمــور به تشــکیل دولت، نخستوزیررژ­یممیشود.

امــا نتایــج انتخابــات ایــن دوره باعــث ایجاد بنبســتی در تلآویــو شــده اســت. زیــرا حــزب «لیکود»، حزب نتانیاهو، 31 کرسی در اختیار دارد و حزب «آبی و ســفید»، حزب گانتز، صاحب 33 کرســی شده اســت. طبیعتاً گانتز به لحاظ تعداد کرسی پیشتاز اســت. اما نتانیاهو نیز خود را پیروز میدانــد. او بههمین دلیل و بــا توجه به وخامت اوضــاع، ســفر خود به نیویــورک برای شــرکت در مجمــع عمومــی را لغو کرد. ســفری که بــا توجه بــه حضــور رئیسجمهــو­ری ایــران در آن بــرای وی اهمیتی بســیار داشــت. او برای حفظ کرســی نخســتوزیر­ی خود، حتی تا آنجــا پیش رفت که روز پنجشــنبه دوبــار به «بنــی گانتز» اصــرار کرد، بیاید و با او وارد مذاکره شود تا دولت وحدت ملی تشــکیل دهند و با نخســتوزیر­ی چرخشی مانع بنبست احتمالی شوند. اما «گانتز» این پیشنهاد را نپذیرفت و گفت، فقط حاضر به ائتافی است که وی در آن نخستوزیر باشد.

ایــن اقدام نتانیاهو با واکنش آویگدور لیبرمن، رهبر حــزب «اســرائیل بیت نــو» نیز مواجه شــد. او پیشــنهاد نتانیاهــو را یک «نمایــش» نامید و به «بیبــی» توصیــه کرد، به جای این پیشــنهاده­ای نمایشــی، صادقانه وارد مذاکره با او و گانتز شــود. «اویگــدور» بــه «بیبــی» و «بنــی» تا روز یکشــنبه مهلــت داد تا نظــر او را برای ائتــاف جلب کنند. بــا توجه به اینکه نتانیاهو در حال حاضر موفق به چند ائتاف شــده و کرسیهای خود در پارلمان را به 55 کرســی رسانده است، ائتاف او با «اسرائیل بیت نو» میتواند کرسیهای او را به حد نصاب 61 کرسی رسانده و او را تبدیل به پیروز انتخابات کند. ■ نقش مهم ائتالف عربی

بجــز اویگدور لیبرمــن و حزبش، نقش ائتاف 4 حــزب عربی نیــز در خروج رژیم صهیونیســت­ی از بنبســت حاضر، بســیار تعیینکننده است. در طــول 7 دهه گذشــته، هیچگاه هیــچ حزب عربی حاضــر بــه ائتاف با احزاب صهیونیســت­ی نشــده اســت. احزاب صهیونیســت نیز چنیــن ائتافی را برای خود ضــد ارزش میدانند. اما گانتز حتی در صورت ائتاف با دیگــر احزاب چپ نمیتواند به حدنصاب 61 کرســی دست یابد و تنها درصورتی میتوانــد اکثریــت را به دســت آورد که بــا ائتاف عربی بهعنوان ســومین جناح قدرتمند پارلمان، وارد مذاکره شــود. از همین رو روز چهارشنبه بعد از اعــام نتایج انتخابات خبرها حاکــی از آن بود، «گانتــز» با «ایمن عوده»، یکــی از دو رهبر ائتاف عربی مذاکره کرده اســت. هرچند «عوده» بعد از این مذاکره تلفنی تأکید کرد: «ما در یک گروه جای نمیگیریــم» امــا اکنون رســانههای اســرائیلی به ائتاف عربی همسان با اویگدور لیبرمن، به چشم بازیگر نقش اصلی این انتخابات نگاه میکنند.

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran