پاسدارفرهن­گ جبههباشیم

Iran Newspaper - - News - اسماعیل علوی دبیر گروه پایداری

دوران دفــاع مقــدس از دیــد کســانی کــه آن دوره را زیســتهاند پــراز خاطــرات الهامبخــش اســت. دورانــی کــه از هنگام جهیدن برق جنگ در پهنه آسمان کشور، گردونــه رویدادهــا درامتــداد ائتالفهای ســریع وهمکاریهــ­ای همدالنــه بــرای مقابلــه بــا تجاوزدشــم­ن وحفــظ کیــان ملــی پیــش رفــت و فرهنگــی موســوم به فرهنگ جبهــه رخ نمــود. فرهنگ جبهه با جهشــی خالق درهمه شئون اجتماعی بازتــاب یافــت و روح ایثاروفــد­اکاری از دل آن ســربرآورد. از ایــنرو ایــن پدیــده را میتــوان فرآینــدی دانســت که چشــم اندازهــای انســانی را از نــو ســاختاربن­دی کرده و منســوخ وکهنه نمیشود و درعین حــال دارای الگوهــای افولناپذیر­اســت. درشــرایط امــروز و در حالی کــه موجهای بلند معارضهجویی حتی باورهای دیرین را مــورد هجوم قرار داده و ســیل شــتابان تحــوالت فکری وفرهنگی اینجــا وآنجا به چشــم میآینــد، فرهنگ جبهه بــه مثابه نهــادی مرجــع واصیــل در میــان مــردم جــا بازکــرده و مــورد وفــاق عموم اســت. موضوعــی کــه هــر ناظر بــی طرفــی را به اعجــاب واداشــته وحکایــت از ســاختاری پایــدار وباثبــات دارد. ایــن فرهنــگ در تبیینی عینی وتجربی جامعه را به سمت خط مشی های گسل ستیزوهمکار­ی ملی ســوق میدهــد وبه ســوی یکپارچگــی راه میبــرد. تا آنجــا که هر گرایش سیاســی - اجتماعی سعی درنمایاندن نسبت خود با آن دارد.

ازاین رو جا دارد این گنج غنی ونمادها والگوهایشه­مچنانبربنی­انهاییاستو­ار متمرکــز بــوده ومرجعیــت واقتــدارآ­ن درمقابلآسی­بهایمتزلزل­سازحراست شود.

چندی اســت فرآیندهایـ­ـی درجهت تجدید آرایش رویدادهای 8 ســال دفاع مقــدس به وجود آمده اســت.ازآنجایی کــه ایــن تــالش خواســته یــا ناخواســته ممکن است نقاط قوت وانسجام بخش تاریــخ جنــگ را دســتخوش تغییــرات ســازد موجب نگرانیهایی شــده است، تا آنجا که ســردار شــمخانی در مراســم رونمایــی از کتــاب «رونــد جنــگ ایــران وعــراق» نوشــته ســردار حســین عالیی به صراحت به این احتمال اشــاره کرده و میگویــد: «کاری نکنیــد کــه مجبور به نوشــتن کتاب تحریفات جنگ شــویم» این هشدار نشان از جدی بودن موضوع داشــته و توجهــی بیــش از پیــش را میطلبد.

شــالوده فرهنــگ جبهــه را مفهــوم شــهادت شکل داده و ریشه درفطرتها دارد و بــا باورهــای یقینــی توضیح داده میشــود. بنابرایــن در ســطح ایمــان معنــوی قــواره بنــدی شــده ومــی تواند سرشــت آحــاد جامعــه را متأثــر کنــد. ازایــن رو قــرار دادن ایــن فرهنــگ در موقعیتهای شکننده روا نیست.

فرهنگ دوران دفاع مقدس قابلیت وظرفیت مقابله با شــوکهای فرهنگی نامطلوب را داراست و قادر است چرخه خــود افــزای هنجارهــای اجتماعــی را تشــدید کنــد. چراکــه از سرچشــمهها­ی متعدد معنوی سیراب شــده ومرزهای متعــارف وســنتی را درنوردیــد­ه وبرگزارههـ­ـای متافیزیکــ­ی بنیــان یافتــه اســت. ایــن فرهنــگ صورتبنــدی کامــالً مســتند ومســتمری دارد کــه در8ســال جنــگ بــا پایبندی بــه اصول از آزمایشهــا­ی ســخت وطاقتســوز بســیاری بیــرون آمــده و فروتنانــه در خدمت فرهنگ عمومی اســت. تحلیل و درک عمیــق دگرگونیهــ­ای بعــد از جنــگ، مســتلزم کســب مهارتهــای الزم اســت کــه برخــوردار­ی ازچنیــن مهارتی درسایه شناخت فرهنگ جبهه امکانپذیــ­ر بــوده و میتوانــد به جامعه قوام وعمق ببخشد.

هــرگاه یــک نظــام ارزشــی از حالت تعــادل پایدار خارج شــود و به بیقراری و ناپایداری میــل کند، در این مرحله دو نیروی متضاد ومتناقص یعنی پایداری و ناپایداری با هم بهطور همزمان عمل میکننــد ونظــام را بــه جهــات مختلف میکشــانند وآن نظام ارزشی نمیتواند به شکل منظم ازروی تعادل رفتار کند. درچنیــن وضعیتــی بــا ایجــاد الگوهای رفتــاری متضــاد جامعــه دچار مشــکل شــده ورفتارغیــ­ر قابــل پیشبینــی ای را پیــش میگیــرد. چــرا که هرشــرایط و وضعیتی بــرای خود الگویی نهفته دارد که در شــرایط مســاعد بــروز میدهد که حاصلی جز آشفتگی در برندارد.

نــگاه دلســوزان فرهنگ جبهــه باید متوجه الگوهای بالقوهای باشد که هنوز نشانی از آنها در اسنادجا افتاده تاریخی ثبت نشــده اما میتوانند الگوهای تکرار شــونده باشــند و این مهم بدون تعامل بــه وجود آورنــدگان و حامــالن فرهنگ ایثار وشهادت امکان پذیر نیست و قوام فرهنگ جبهه بدون مداخله مســتقیم آنان رخ نمیدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.