Iran Newspaper

نتانیاهو در بنبست، گانتز در سنگالخ

-

عبدالرحمــ­ن فتح اللهی – انتخابات 17 ســپتامبر(62 شــهریور) کنســت اســرائیل بدون هیچ پیروزی بــه کار خود پایــان داد. اما در پس این نتایج انتخاباتی بهنظر میرســد ائتاف جریانها و احزاب برای تشــکیل دولت، در ســایه وجود بازیگران متعدد با منافع گاه متضاد در عرصه سیاســی اســرائیل در وضعیتی پیچیده قرار گرفته است. در گفتوگویی با دکتر مهدی ذاکریان، کارشناس و پژوهشگر حقوق بینالملل و تحلیلگر مسائل اسرائیل احتماالت پیش رو در وضعیت آتی رژیم صهیونیستی را بررسی کردهایم. ■ چرانتانیاه­وبرایپنجمی­نبارپیاپین­توانستبدون­نیازبهائتا­لفنخستوزیر­شود؟

مســائل و تحوالت اســرائیل بشدت وابســته و متأثر از اقتضائات امنیتی است، لــذا دولتها در اســرائیل به هر میــزان در این زمینه موفق عمــل کنند از رضایت بیشــتر افــکار عمومی برخــوردار خواهند بــود. نتانیاهو در این موضوع یک شــیوه رادیــکال حداکثــری را در طول ســالهای اخیر به کار برد که تبعات بســیار منفی و سوئی برای امنیت اسرائیل در برداشت. مسأله یا فاکتور دیگر به اقتضائات داخلی سرزمینهای اشغالی، بویژه در حوزه اقتصاد و رفاه بازمیگردد که باز هم بواسطه عملکرد نتانیاهو نارضایتیها­ی جدی در میان افکار عمومی اســرائیل نســبت به اقدامات دولتش در طول این سالها شکل گرفته بود. ■ سناریوهای پیش رو برای ائتالفسازی به منظور تشکیل دولت چه خواهد بود؟

آویگــدور لیبرمــن و ســهم 9 کرســی حــزب متبوعش یعنــی اســرائیل خانه ما میتوانــد نقــش تعیینکننده­ای برای ایجــاد ائتاف در جهت تشــکیل دولت آتی داشــته باشــد. اما به هر حال واقعیت این اســت که اختاف در جریان راستگرایان پیــش از آنکه به اختاف نگاه حزبی بازگردد بیشــتر به نوعی تضاد آرای شــخصی در برخی مســائل بازمیگشــت. یعنی اگر نتانیاهو در خصــوص معافیت خدمت ســربازی دانشآمــوز­ان دینی ارتدوکس یهودی، رضایــت لیبرمن را جلب میکرد اکنــون دولــت نتانیاهو نیــازی به انتخابــات مجدد پیــدا نمیکرد. امــا در این میان نبایــد وزن سیاســی برخی جریانات خردتر مانند فهرســت مشــترک عربی، اتحاد دموکراتیک، حزب کارگر، شاس و یهودیت توراتی متحده را نایده گرفت. ■ سرنوشت بنیامین نتانیاهو را چگونه میبینید؟

سرنوشت و حیات سیاسی بنیامین نتانیاهو بواسطه پیچیدگی و در هم تنیدگی شرایط بعد از انتخابات در سرزمینهای اشغالی بشدت مبهم است. چون اگرچه بنیامین نتانیاهو پیروز میدان انتخابات 17 سپتامبر نشد، اما وی نیز شانس تشکیل ائتاف با دیگر احزاب برای تشــکیل دولت را دارد. با این تفاســیر یقیناً دولت آتی نمیتواند یک دولت راســتگرای یکدست و هماهنگ باشد. البته ناگفته نماند که نتایج انتخابات نشان داده است که اگر چه نتانیاهو موفق به تشکیل دولت نشد، اما این مسأله لزوماً به معنای هموار بودن مسیر برای تشکیل دولت توسط جریان چپ و میانه با محوریت حزب آبی و سفید و شخص بنی گانتز نیست. ■ جریان آبی و ســفید در صورت پیروزی نهایی و رسیدن به کرسی نخستوزیری، چه رویکردی نسبت به ایران و فلسطینیان خواهد داشت؟

با وجود آنکه گانتز در عرصه سیاســت تازه وارد اســت، ولی او ژنرال بازنشســته ارتش اسرائیل است. لذا یقیناً حزب آبی و سفید و شخص بنی گانتز، حتی با مشی میانه خود در عرصه سیاســت خارجی تفاوتی با اقدامات و رفتار بنیامین نتانیاهو نخواهد داشت. اما نکته بسیار مهمی که در این میان نباید فراموش کرد این است که تمام احزاب سیاسی در اسرائیل معتقد به بقای اسرائیل در سایه افزایش امنیت آن هستند و برای رسیدن به این منظور از هیچ کوششی فروگذار نخواهند بود.

متن کامل این گفتوگو را در «ایران آنالین» بخوانید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran