Iran Newspaper

مرگ دیکتاتور تونس در عربستان

-

دختــر زین العابدین بن علی، رئیــس جمهــوری ســابق و تــازه درگذشــته تونس چندین ســاعت پــس از فــوت پــدرش در صفحــه خود در اینســتاگر­ام پیام آخر پدر خطاب به وطنش را منتشــر کرد که در آن آمده اســت: «ای وطن قدرنشــناس، استخوانهای­م را به تــو نخواهم داد.» بهگزارش ایســنا به نقل از الیوم السابع، منیر بن صالحه، وکیل مدافع رئیــس جمهــوری ســابق تونس نیــز گفت، بنعلــی قبــل از مرگــش وصیت کــرد که در تونس دفن نشــود و در عربســتان ســعودی دفن شــود. این در حالی اســت که یک منبع در نخســتوزیر­ی تونــس اعــام کــرد، اگــر خانــواده بــن علــی بخواهنــد وی در تونــس دفن شــود، دولت درخواست آنها را خواهد پذیرفت. بن علــی دومین رئیس جمهوری تونس از زمان اســتقال این کشور از فرانسه در ســال ۶۵91 بود که از نوامبر 1987 تا سال 2011 در این پســت بود و پس از انقاب 2011 از کشور فرار کرد و به عربستان رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran