Iran Newspaper

مافیایفروش­صندلیپزشکی در دانشگاهها در تور وزارت بهداشت

- فریبا خان احمدی خبرنگار

در دو روز گذشته و بعد از ماجرای دستگیری دانشجوی قالبی دندانپزشکی دانشگاه شــهید بهشــتی ماجرای فروش چند صد میلیونی صندلیهای دانشــگاهه­ای علوم پزشــکی با عنوان دانشــجویا­ن انتقالــی خارج از کشــور جنجال زیادی در شــبکههای اجتماعی و برخی رسانههای رسمی به پا کرده است. هر چند مدیران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بالفاصله بعد از انتشار خبر حضور دختر غیر دانشجو در این دانشــکده به ازای پرداخت 500 میلیون تومان پول بهحســاب دانشــکده را تکذیب و اعالم کردند مدارک مســتندی دال بر دانشجو بودن وی در این دانشگاه وجود ندارد اما با وجود این اخبار رســیده از ســوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی حکایت از تخلفات سیستماتیک مشــابه این ماجرا دارد. عدهای از مسئوالن رده باال از موارد مشــابه دیگر در این دانشــگاه و چند دانشگاه دولتی، پردیس بینالملل و رد و بدل میلیاردها تومان پول با مبدأ و مقصد مبهم سخن میگویند. اظهار نظرهایی مبنیبرفروش­صندلیهایپز­شکیتوسطبرخ­یشرکتهاوزی­رمجموعههای­وزارت بهداشت، حجم باالی حضور دانشجویان پولی در کنار پذیرفته شدگان سهمیههای آزاد در دانشگاههای دولتی، دخالت مخوف مافیای کنکور در این ماجرا و ارتباط مالی سنگین با داللهای علمی در داخل و خارج کشور از سوی برخی از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی بهگوش میرســد. بهطوری کــه محمود صادقــی نماینده مجلس شــورای اســالمی در تویئتی مدعی شــده اســت که باندهای فروش صندلی با صدا و سیما و مؤسسات آموزش کنکور سر و سری دارند. او در گفتوگو با یکی از سایتهای خبری به وجود فساد در سیستم پذیرش دانشجویان پزشکی اشاره کرده و گفته است؛ ظاهراً یک جریان فسادی وجود دارد که صندلیهای رشتههای پزشکی را به فروش میرسانند و ما گزارشهای ابتدایی در این باره داریم و میخواهیم وزارت بهداشت را نیز درگیر موضوع کنیم تا بتوانیم موضوع را برطرف کنیم. از سوی دیگر عضو هیأت رئیســه مجلس شورای اسالمی در واکنش به ماجرای صندلی فروشی در دانشگاهها صراحتــاً اعــالم کــرد اگر مــالک ورود به دانشــگاه پــول اســت، کنکور را جمــع کنند و صندلیهای دانشگاه را به مزایده بگذارند و چوب حراج بزنند تا هر کس پول بیشتری دارد رشــته مطلوب تری انتخاب کند. در همین رابطه ســید امیر حســین قاضیزاده هاشمی از ســازمان سنجش بهعنوان مســئول تحصیالت تکمیلی درخواست کرده مراقبت کند تا در این زمینه تخلفی صورت نگیرد. او همچنین در واکنش به موضوع وجود دانشجویان قالبی در دانشگاههای علوم پزشکی از اعضای کمیسیون آموزش و بهداشت مجلس خواست به موضوع ورود و ابعاد آن را مشخص کنند. بعد از انتشار اخبار مربوط به فروش نجومی صندلیهای دانشگاههای علوم پزشکی وزیر بهداشت نیز روز گذشته در توئیترش نوشت: تاکنون نتایج مهمی در این زمینه حاصل شده است و بزودی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد. دکتر ســعید نمکی در ادامه توئیت خود آورده اســت: ســه ماه قبل پس از مقابله با اخــالل گــران در حــوزه دارو، دســتور برخورد با جریانهای فســاد در کنکور پزشــکی و فــروش صندلــی دانشــگاه را هم صادر کردم. عوامل قدرت و فســاد در هر ســطح و جایــگاه بداننــد ما تا آخر ایــن راه خواهیم رفت. در حالی که ادعا میشــود افرادی هستند که برای ثبتنام در دانشگاههای علوم پزشکی رقمی بین 300 تا 500 میلیون تومــان میگیرنــد و نام افراد را وارد سیســتم دانشــگاه میکنند اما معاون آموزشــی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هر گونه خرید و فروش صندلی در این دانشگاه را رد کرد و فروش صندلی و ورود بدون کنکور در رشــتههای علوم پزشــکی را شایعه خواند و گفت: هیچ راهی جز کنکور برای ورود به دانشگاه وجود ندارد. دکتر محســن ضیایی درباره فروش صندلی با عنوان دانشجویان انتقالی از خارج از کشــور به دانشــگاهه­ای زیر مجموعه وزارت بهداشت به «ایران» گفت: تاکنون هیچ مورد تخلفی در این زمینه به حوزه معاونت آموزشــی گزارش نشده است. دانشگاه از طریق آزمون سراسری کنکور که سازمان سنجش کشور برگزار میکند دانشجویان پزشکی را جذب میکند. دانشگاه نیز بعد از ثبتنام، دانشجو را برای صدور شماره و کارت دانشجویی به معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده معرفی میکند. او با اشاره به اینکه جذب دانشجویان سازو کار و روند خاص خود را دارد، افزود: بعد از آنکه همه مراحل قانونی جذب دانشــجو بعد از کنکور سراســری طی شد مجدداً تمام این مراحل برای حضور دانشــجویا­ن در دانشــگاهه­ا از ســوی وزارت بهداشت چک میشــود عالوه بر این دانشــجویا­ن پذیرفته شــده در ســال دوم آموزش علوم پزشــکی، در آزمــون علــوم پایه وزارت بهداشــت شــرکت میکننــد. او با بیــان اینکه دانشجویان ورودی دانشگاه علوم پزشکی بعد از ورود به دانشگاه چهار مرتبه دیگر نیز در آزمونهای وزارت بهداشت شرکت میکنند، عنوان کرد: بعد از آزمون علوم پایه مجدداًازموش دیگری از آنها گرفته میشود قبل از فارغالتحصی­لی نیز در آزمون جامع شــرکت میکنند و در نهایت آزمون دیگری برای اخذ شماره نظام پزشکی از دانشجویان پزشکی گرفته میشود و مراحل پذیرششان مجدداًچک میشود. او دربــاره شــائبه واگــذاری صندلیهای دانشــکدهه­ای علــوم پزشــکی در ازای گرفتن پولهــای میلیونــی از دانشــجویا­ن انتقالــی نیــز گفــت: وزارت بهداشــت در پذیــرش دانشجویان انتقالی خارج از کشور زیاد مقاومت میکند چرا که پذیرش دانشجو عالوه بر فضای آموزشی امکانات زیادی میخواهد در واقع آموزش دانشجوی پزشکی فقط ایجاد یک صندلی نیست بلکه آزمایشگاه، کارگاه، بیمارستان و درمانگاه نیاز دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran