Iran Newspaper

بسیاری از مدارس از بحران خارج شدند

- مهراهلل رخشانیمهر رئیس سازمان نوسازی مدارس وزارت آموزش و پرورش

12 فروردین ســیل در لرســتان آمد. تفاوت ســیل لرســتان با استانهای دیگر این بود که در آن استان ها آبگرفتگی بود اما درلرستانما­تخریبداشتی­م.ارزیابیکرد­یم324ساختم­ان در سطح استان آسیب دید که از این 423 فضا 311تا تخریب شدند013 فضا هم باالی07 درصد آسیب دیدگی داشت. تا این لحظه از 310 فضای تخریبی 230 فضا را تعمیر کردیم و 62 فضای احداثی داشــتیم. در اســتان لرستان همه مردم درگیرساخت و سازند وقتی ساخت و ساز فراگیر باشد؛ اکیپ کاری گران میشــوند ومصالح هم بسیار کم بهدســت میآید. از طرفی گرمای هوا اجازه کار را نمیدهد .با این حال برخی از فضاها در حال ساخت و ساز هستند که تا آبان و آذر تحویل میدهیم. دربرخی از روستاها خانه ها در حریم رودخانه ساخته شدند که باید روستا جابه جا شود، وزارت راه و شهرسازی باید به ما زمین دهد تا ما مدرسهبسازی­مبرایاینرو­ستاهاکانکس­درنظرگرفته­ایم.درخوزستانه­م،حدود 113 مدرسه استان دچار آبگرفتگی شد و بعد از برآوردها مشخص شد ۵3 مدرسه در مناطــق ســیلزده نیازمند احداث و همچنین ۸7 مدرســه نیاز بــه تعمیر دارند. بالفاصله بعد از اینکه سطح آب پایین آمد، کار تعمیر مدارس را آغاز کردیم. این پروژهها در حال حاضر آغاز شــده اســت و با تالشهای انجام شده تا پایان شهریور ماهمدارسوک­السهاییکهب­هتعمیراتنی­ازداشتند،آمادهشدند.همچنینبیشت­ر مدارس احداثی دو تا ســه کالســه نیز تا ۵1 مهرماه تحویل داده میشــوند. برخی از کالسها هم تا آبان ماه تحویل داده میشوند.

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran