مارکا (اسپانیا)

Iran Newspaper - - أخبار -

تیتــر «انگشــت اتهام به ســمت زیــدان» اشــارهای به وضعیت این مربی فرانسوی در برنابئو و احتمال برکناری وی در صورت بهبــود نیافتن نتایــج رئال مادرید اســت. مــارکا با اشــاره بــه نتایج یک نظرســنجی تازه از هواداران رئال که اغلبشــان زیدان را عامل ناکامیهــا­ی این تیم خواندهاند، نوشــته اســت فوتبالدوسـ­ـتان مادریــد معتقدند زیدان به هیچ یک از قولهایش در رئال عمل نکرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.