دیلیاکسپرس(انگلیس)

Iran Newspaper - - أخبار -

ایــن روزنامــه بــا چــاپ عکــس چهــره شــادمان میســون گرینوود پدیده 17 ساله منچستریونا­یتد که تک گل پیروزی بخش ایــن تیم در دیدار پنجشــنبه شــب مقابل آســتانه قزاقســتان در لیگ اروپا را به ثمر رســاند، او را «بچه قاتل» خوانده و متذکر شــده او فــردی بود کــه هیچ طرفــداری از تیــم آســتانه نمیتوانســ­ت حــدس بزند قاتل امیدهایش در شروع مرحله گروهی این مسابقات باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.