Iran Newspaper

تاج به نمایندگان فیفا اطمینان داد

-

موضــوع حضــور زنــان ایرانــی در ورزشــگاهه­ای فوتبال در روزهای اخیر باز هم مورد توجه قرار گرفته و افراد مختلف و مســئوالن ورزش دربــاره آن بــه اظهارنظــر پرداختهانـ­ـد. در حالــی کــه تیم ملــی 18 مهر در دومین بــازی خود در مرحلــه مقدماتی جام جهانی 2022 قطر در ورزشــگاه آزادی تهران، میزبان کامبوج است و اعالم شده حدود 1200 خانم میتوانند این بازی را از نزدیک تماشا کنند، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در بیانیهای رســمی که بر روی وبســایت فدراســیون جهانی فوتبال قــرار گرفــت، در رابطه با ممنوعیت حضــور زنان ایرانی در ورزشــگاه اعالم کرد: «امیدوارم فدراســیون فوتبال ایران و مســئوالن این کشــور متوجه خواســتهها­ی متعدد ما در مورد این وضعیت غیرقابل قبول شده باشند. در چند وقت اخیر، مــن و بخــش اداری فیفا بارها با آنها تماس گرفتهایم. ما نمایندگانی از اعضای فیفــا را در حــال حاضــر در ایــران داریم و منتظــرم اخبار خوبی از آنها بشــنویم. موضع ما شفاف و قاطع است؛ زنان در ایران باید اجازه حضور در ورزشگاههای فوتبــال را داشــته باشــند. ما متوجه هســتیم که پیــش از این کار بایــد قدمهایی برداشته شود تا این حضور در مسیری امن و مناسب باشد اما اکنون زمان ایجاد ایــن تغییرات فرا رســیده و فیفا توقع پیشــرفت مثبــت در این مســأله را از بازی خانگــی تیم ملی فوتبال ایــران در ماه اکتبر (ماه آینــده) دارد.» در همین رابطه وزیر ورزش و جوانان از آماده بودن زیرساختها خبر داد. مسعود سلطانیفر در جلســه مشترک با رؤسای فدراســیون­های ورزشی گفت: «زیرساختها در تمام استادیومها­ی کشور برای ورود زنان به ورزشگاهها آماده است. ورودی جداگانه، مکان ویژه زنان، سرویس بهداشتی جداگانه، معبرها و راهروی جداگانه، جایگاه و انتظامــات جداگانه همگی آماده اســت تا زنان بــا رعایت مالحظات فرهنگی و شــرعی و امنیــت کامــل وارد ورزشــگاهه­ا شــوند. امیدواریم بــا هماهنگی که با نهادهای مرتبط و ذیربط به عمل خواهد آمد، به مرور بتوانیم ابتدا شاهد حضور زنان در رقابتهای ملی باشــیم و کم کم عرصه را گســترش دهیم.» همچنین جیان لوییجی بوفون، دروازهبان اسطورهای ایتالیا و فعلی یوونتوس که قبالً هم موضعگیریها­یی درباره فوتبال و سیاســت داشــته و در ماجرای بمباران غزِه از ســوی رژیم صهیونیستی، با انداختن شال مخصوص فلسطین حمایت خود را از مردم این کشــور نشــان داده بود، این بار از ورود زنان ایرانی به اســتادیوم­های ورزشــی، حمایت کرد و با انتشــار خبر وبســایت رأی (خبرگزاری دولتی ایتالیا) که در گزارشــی به آزاد شــدن ورود زنان به استادیومها­ی فوتبال اشاره کرده بود، نوشت: «این یک گام بزرگ و خبری عالی است.»

گفتنــی اســت، نمایندگان فیفا، دیــروز و در ورود به ایران، با حضــور در وزارت ورزش و جوانان، ضمن جلســه با مســئوالن این وزارتخانه و فدراســیون فوتبال، درباره نحوه حضور زنان در ورزشگاه آزادی بحث و تبادل نظر کردند. این هیأت ســپس به اتفاق مهدی تاج رئیس فدراســیون فوتبال به ورزشــگاه آزادی رفتند و از گیتهای ورودی زنان و جایگاهی که فدراســیون برای آنها در ورزشــگاه در نظر گرفتــه، بازدیــد کردند. در این بازدید نماینده فیفا تأکید کرد که به قوانین داخلی تمــام کشــورهای عضو فیفــا احتــرام میگذارند و هــدف از این ســفر اطمینان از فراهم بودن مقدمات حضور بانوان در ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی ایرانکامبو­ج و ســایر دیدارهای بینالمللی است. تاج هم به نمایندگان فیفا اطمینان داد مقدمــات حضــور زنــان عالقهمند به فوتبــال در بازی ایــران- کامبوج فراهم است و زنان ایرانی بزودی برای تماشای دیدارهای فوتبال به ورزشگاهها میروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran