«ویندوز7» برای انتخابات امریکا به روزرسانی امنیتی میشود

Iran Newspaper - - News -

مایکروســا­فت یــک به روزرســانی امنیتــی خاص و رایــگان برای سیســتم عامل «ویندوز »7 عرضه میکند تا از کاربران در برابر تهدیداتی که در آستانه برگزاری انتخابات 2020 امریکا رخ میدهد، حفاظت کند. به گزارش مهر، این بهروزرسانی امنیتی رایگان در اختیار دیگر کشورهایی که در آنها در سال 2020 انتخابات برگزار میشــود نیز قــرار خواهد گرفت. هدف از این کار افزایــش ایمنی ویندوز 7 اعالم شــده که تا ســال آینده میالدی از فهرســت سیســتم عاملهای مورد پشــتیبانی مایکروســا­فت خارج میشــود. بر اساس بررسیهای انجام شــده در امریکا، اکثر سیســتمهای رایانــهای مــورد اســتفاده در ده هزار حــوزه برگــزاری انتخابات این کشــور از رایانههایی مجهز به ویندوز 7 و همینطور نسخههای قدیمیتر ویندوز استفاده میکنند. پشتیبانی رسمی مایکروسافت از ویندوز 7 در تاریخ ۴1 ژانویه به اتمام میرسد و از این تاریخ مایکروسافت دیگر برای رفع حفرههای امنیتی این سیستم عامل تعهدی به عرضه وصلههای نرمافزاری ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.