جنجالیترین پرونده سال باز هم خبرساز شد نجفی؛‌یک‌قدم‌تا‌آزاد‌ی

Iran Newspaper - - News -

بهگزارش خبرنــگار «ایران»، صبح شنبه خبر نقض حکم ارتکاب قتل عمد محمد علی نجفی - شهردار سابق تهران- از سوی قضات دیوان عالی کشــور اعالم شد. حمید رضا گــودرزی - وکیــل نجفــی- در ایــن باره به «ایران»گفت: قضات دیوان با بررســی کامــل پرونــده و توجه به مــواردی که بنده بهعنــوان نقایص مطــرح کرده بودم ســرانجام حکم قتل عمدی را نقض کردند و پرونده را به شــعبه نهــم دادگاه کیفری به ریاست قاضی کشکولی برگرداندند تا بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

وی دربــاره مــوارد نقص پرونده گفت: من از دادگاه خواسته بودم تا کارشناسان موضوع نحوه شلیکها و کمانه کردن گلوله و دفرمه شــدن آن را بــار دیگــر بررســی کننــد و این موضوعبهکمی­سیونپزشکیا­رجاع شــود تا مشــخص شــود که اصابت گلوله بــه بدن باعث دفرمه شــدن آن شــده یا موضوع دیگری و اینکه از کارشناســا­ن اسلحه خواسته شود که تحلیل و بررسی کنند تا مشخص شــود این گلوله چگونه دفرمه شده اســت.وکیل متهم نجفــی تصریح کرد: موکل بنده با توجه به شــلیک و کمانه کــردن آن اصالً انگیزه قتل عمدی نداشته است و موکل حاضر بــه محاکمــه از بابــت شــبه عمــد خواهد بود. همچنین بنده خواهان بررســی کارشناســا­نه صحنــه قتــل بــودم تــا خیلــی از ابهامات روشــن شــود. امیدوارم با رســیدگی دوباره به این پرونده قتل شــبه عمد تأیید شــود. وی دربــاره وضعیــت نجفی نیز گفت: ایشــان در حال حاضر در زندان هســتند و تــالش میکنیم با ســپردن وثیقه وی را از زندان بیرون بیاوریم.

مســعود افــرازه - وکیــل میتــرا استاد- نیز با تأیید خبر نقض حکم قتل عمد از سوی دیوان عالی کشور گفــت: تا جایــی کــه اطــالع داریم، شــعبه دیــوان عالی کشــور نســبت بــه حکم صــادره، نقص تحقیقات گرفتــه و حکم را نقض کرده اســت تا نواقص برطرف شود. میترا استاد؛ همسرمحمدعل­ینجفیروزهف­تم خرداد ۸۹ در منزلش با شلیک چند گلولهبهقتل­رسید.

نجفــی کــه روز حادثــه پــس از ارتکاب قتل متواری شده بود عصر همــان روز پــس از بازگشــت از قم، بــا معرفــی خود بــه پلیــس آگاهی تهــران، ضمــن اعتــراف بــه قتــل، انگیــزه خــود از قتــل را اختالفــات خانوادگی عنوان کرد. پرونده نجفی پــس از تکمیــل تحقیقات از ســوی دادســرای جنایی به دادگاه ارســال شــد و دادگاه پــس از ســه جلســه محاکمــه، نجفــی را بــه اتهــام قتل عمد بــه قصاص نفس و بــه اتهام حمل غیرمجاز اســلحه به دو سال حبس محکوم کرد.

نجفــی و وکالیــش کــه معتقــد بودنــد نواقصــی در روند تحقیقات پرونده وجــود دارد و اعتقاد به قتل شبه عمد داشــتند به حکم صادره اعتــراض کردنــد تا در دیــوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد.

این در حالی اســت که مســعود اســتاد بــرادر مرحــوم میتــرا اســتاد روز ۳2 مــرداد از اعــالم رضایــت اولیــایدم از قصــاص نجفــی خبــر داده بود. پیشتر حمیدرضا گودرزی دربــاره علــت اعتــراض بــه حکــم باوجودگذشت­اولیایدماز­قصاص به تسنیم گفته است: اعتراض ما به رأی دادگاه با مسأله رضایت اولیای دم ارتباطــی نــدارد و ایــن اعتراض مربوط به جنبه عمومی جرم است. قتل یک جنبه عمومی و یک جنبه خصوصــی دارد. جنبــه خصوصــی حق اولیای دم است که خوشبختانه لطــف کردنــد و رضایت دادنــد و از آنهانیزمتش­کرهستیم.اگربخواهیم از بابــت جنبــه عمومی جــرم ورود نکنیم و قتل عمد ثابت شــود، بعد از گذشــت شــاکی و صــدور موقوفی تعقیــب برای قصــاص، طبق ماده 21۶ قانــون مجــازات اســالمی از بابت جنبه عمومی جرم قتل عمد برای مــوکل مجازات حبــس صادر میشود.

او گفتــه اســت: معتقدیــم قتل رخ داده در ایــن پرونــده شــبه عمد بوده و باید این مسأله را ثابت کنیم و بــرای ثابت کــردن بایــد اعتراض میکردیــم. اگــر دیوان عالی کشــور اعتــراض مــا را بپذیــرد، باید حکم را نقــض کنــد تــا پرونــده بــه همان شعبه قبلی یا شعبه دیگری ارسال و نواقص مورد نظر ما رفع و قضات قانع شــوند که قتل، عمدی نبوده و شــبه عمد اســت. اگر قانع شوند که قتــل، شــبه عمد اســت موضــوع از مــاده 21۶ قانون مجازات اســالمی خارج و مجازات حبس برای موکل منتفیمیشود.

نجفی چنــدی پیش نیز بــا قرار وثیقــهًآزاد شــد امــا یــک رو بعــد مجددا قرار وی به بازداشت تبدیل و راهی زندان شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.