Iran Newspaper

گرایی در گفتوگو با <ایران>: نگرفتن طال برایم غیرقابل هضم بود

-

حامــد جیــرودی / مســابقات کشــتی فرنگــی قهرمانــی جهــان 2019 در نورســلطان قزاقســتان بــه پایــان رســید و محمدعلــی گرایــی، ملیپــوش وزن 77 کیلوگــرم یکــی از 3 مــدالآور ایــران در این رقابتها بود. این کشــتی گیر شیرازی درخصوص مسابقات به خبرنگار «ایران» گفت: «مســابقات جهانی قزاقســتان اولین مســابقات گزینشی ســهمیه المپیــک 2020 توکیــو به شــمار میرفــت و برای همین از کیفیت باالیی برخوردار بود. به خصوص در وزن 77 کیلوگرم که یکی از سختترین وزنهای دنیا به شمار میرود ولی خدا را شــکر هم مدال گرفتم و هم سهمیه.» گرایی شــروع خوبی در مسابقات داشــت ولی در مسابقه یــک چهــارم نهایی شکســت ســختی متحمل شــد. او در این بــاره چنین توضیح داد: «متأســفانه روی یک غفلت کشــتی را از دســت دادم. کشــتی ورزش ثانیه هاســت و به نظر خودم، برنامهام در مســابقه با حریف سوئدی اشتباه بود و نشــد کشــتی را جمع کنم و باختم.» حمید ســوریان نایب رئیس فدراســیون بعد از کســب مدال برنز گرایی را در آغــوش گرفــت ولی او آنقــدر ناراحت بود که با دســت محکــم به صورت خــودش زد. گرایی دربــاره آن لحظات هم صحبت کرد: «من برای مدال طال به نورسلطان رفته بــودم و وقتی نتوانســتم به قهرمانی برســم، این موضوع برایم غیرقابل هضم بود ولی اگر قسمت شد در المپیک روی تشک بروم، ســعی میکنم که مدال خوشرنگ تری به دست آورم.» او درباره اینکه تیم ملی در این مسابقات 3 مــدال برنز گرفت و 3 ســهمیه المپیک ولی نتوانســت روی سکو برود و یا فینالیستی داشته باشد، گفت: «سطح مسابقات واقعاً باال بود و خیلی سخت بود که کشتیگیری ســهمیه بگیرد، چه برسد به مدال. تیمهای بزرگ دنیا 3 سهمیه گرفتند و ایران هم 3 سهمیه. ایران با تیمی جوان در مسابقات شرکت کرد. 6 کشتیگیر ما در رده سنی امید هســتند و 8 نفر هــم برای اولیــن بار بود که در مســابقات جهانی کشتی میگرفتند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran