Iran Newspaper

فغانی داور لیگ استرالیا شد

-

علیرضا فغانی که اخیراً به اســترالیا مهاجرت کرده، در فهرســت داوران اصلــی لیــگ فوتبــال این کشــور قــرار گرفــت کــه آن را »A-League« مینامنــد و در نتیجــه باید در ادامه فصــل 2019-2020 این پیکارها دیدارهــای مختلــف را ســوت بزنــد. برخــی بــر ایــن اعتقاد بودند کــه فغانی برای حفظ جایگاه حرفهای و شــامخ خــود در فوتبــال ایــران از قضــاوت در لیگ اســترالیا پرهیــز و همچنان به همــکاری خود با لیگ ایــران ادامــه داده و از همیــن طریــق در دیدارهــای تحت نظارت AFC قضاوت خواهد کرد.

کریس نیکو، رئیس کمیته داوران فوتبال استرالیا با اشــاره به رزومه عالی سالهای اخیر فغانی گفت: باعــث افتخار ما اســت که فغانی به لیگ ما پیوســته اســت. او تجربــه زیــادی دارد و در نتیجــه میتوانــد بــه داوران جــوان مــا نیــز کمک زیــادی کنــد. فغانی نیــز اظهار داشــت: «تصمیــم بزرگی بود که کشــورم را تــرک کــردم اما خدا را شــکر کــه قــادرم در یکی از بهترین لیگهای آسیا قضاوت کنم. من بارها از این کشــور پیشنهاد داشــتم و در نتیجه احساس نزدیکی با باشــگاهها و ورزشــکارا­نش دارم. این شــروع فصل تــازهای از زندگــی من اســت.» شــایان ذکر اســت که دیروز AFC نیز مثل فدراسیون فوتبال استرالیا تأیید کــرد که قــرارداد فغانی با اســترالیا، قــراردادی تمام وقت است.

فغانــی دیــروز مصاحبهای هــم با رادیو اســترالیا انجــام داد و گفــت: « مــن در ایــران ســعی داشــتم تجربیــات خــود را در اختیــار جوانترهــا بگــذارم اما در ایــران کار آکادمیــک و ســازمان یافتــهای صــورت نمیگیرد. در اســترالیا اما برنامهریــ­زی دقیقی دارند و ایــن کشــور با پیشــرفتها­ی روز این ورزش همســو اســت و مــردم از فوتبال لــذت میبرند امــا در ایران هجمههــای زیــادی چه قبــل و چه بعد از مســابقات وجــود دارد.» فغانی گفت انتخاب شــهر بریزبین به عنــوان محل ســکونتش به ســبب دوســتانی بوده که در ایــن شــهر دارد و افزود:«اولویــت مــن این اســت کــه چــون از ایران کاندیــدای حضور در جــام جهانی شــدم، کارم را در بازیهــای خارجــی به عنــوان داور ایرانــی جلو ببــرم. البته شــاید ایران نخواهــد که من داور بینالمللیا­ش باشم که در آن صورت تصمیم دیگری می گیرم.»

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran