قیام توئیتری و خیابانی علیه «السیسی»

هزاران نفر در مصر پس از آغاز نبرد در فضای مجازی، به خیابانها رفتند و علیه رئیس جمهوری کشورشان شعار دادند

Iran Newspaper - - News -

بنفشهغالمی/ میدان التحریر قاهره، مردم مصرو شعارهای اعتراضی. میدان همان میدان است، شــهر همان شــهر، مردم همان مردم و شعارها همــان شــعارها: «رئیسجمهــو­ری بایــد برود.» تنها تفاوت، تغییر نامها است. «السیسی» جای «مبارک» را گرفته اســت و البته مردم این بار نیز همانند ســال 2011 که علیه حســنی مبارک قیام کرده و طومار 30 ســال دیکتاتوری او را پیچیدند، نبــرد علیه دولــت را ابتدا از فضــای مجازی آغاز کردند و در پی آن به خیابان آمدند.

هــزاران نفــر از مــردم مصر عصــر روز جمعه در ســه شهر کلیدی این کشــور، قاهره، اسکندریه و سوئز و همچنین سه شهر کوچکتر المنصوره، المحله کبری و دمیاط به خیابانها رفتند و علیه عبدالفتاح السیســی، رئیسجمهوری این کشور، شعار دادند. به گزارش وبسایت خبری تحلیلی مصــری «ایجپتیــن اســتریتس»، اندکــی پــس از آنکه السیســی ســوار هواپیما شــد تا برای شرکت در نشست ســاالنه مجمع عمومی سازمان ملل بــه نیویورک برود، معترضــان در میدان التحریر قاهــره گردهــم آمدنــد و شــعارهای «السیســی، اســتعفا»، «آزادی» و «مــردم ســرنگونی دولــت را میخواهنــد» ســر دادنــد. امــا بافاصلــه بــا شــلیکگازه­ای اشــکآور و باتومهــای پلیــس روبهرو و شماری از آنها نیز دستگیر شدند. ■ نبرد توئیتری با السیسی

قیــام مردمــی علیــه السیســی، از توئیتــر آغاز شــد. بهگــزارش ســایت روزنامه انگلیســی «گاردیــن»، اعتراضهــا در شــهرهای مصــر پــس از آن شــکل گرفــت کــه «محمــد علــی»، یــک تاجــر و هنرپیشــه مصــری 45 ســاله که در اســپانیا در تبعید خود خواســته به ســر میبرد، از دوم ســپتامبر 11( شــهریور) با انتشــار سلســله توئیتهایی حاوی تصاویر و ویدئوهایی از مردم فقیر مصر و کاخنشینی سیاستمدارا­ن این کشور، بــه وجود فقر در کشــورش اعتــراض و حکومت مصر را متهم به فســاد مالــی و بیکفایتی کرده بــود. ویدئوهایــ­ی کــه او منتشــر میکــرد، خیلی زود تبدیل به پســتهای پربازدید توئیتر شدند. طــوری کــه شــنبه هفتــه پیش السیســی خــود را ملزم به آن دید که در ســخنانی بدون اشــاره به این ویدئوها و پســتها، تأکیــد کند که وضعیت اقتصادی کشــورش مناسب اســت. او همچنین خود را مردی مبرا از اتهامات دانســته بود. نبرد توئیتری با السیسی که «محمد علی» آن را آغاز کــرد، تنهــا بــه او ختم نشــد. معترضــان دولتی بجــز خیابانها،هشــتگهای توئیتــری نیزعلیه السیســی مبنی بر اینکه مــردم خواهان برکناری دولــت هســتند و السیســی بایــد بــرود، بــه راه انداختند. این هشتگها روز جمعه ترند شد. ■ سکوت دولت، خاموشی رسانههای دولتی

دولت مصر تا عصر دیروز حاضر نشــد به این اعتراضها واکنشی نشان دهد. رسانههای نزدیک بــه دولــت نیــز ترجیــح دادنــد در قبــال ایــن خبر ســکوت پیشــه کنند و در مواردی مدعی شــوند که تصاویر منتشر شــده، دروغ و مربوط به تظاهرات ســالهای قبل اســت. برخــی از این رســانهها هم کــه با توجه به حضور خبرنگاران خارجی در مصر میدانســتن­د، ایــن خبری نیســت کــه بتــوان آن را سانســور کرد، ســعی کردنــد با تأکید بــر اینکه این تظاهــرات کوچــک و پراکنــده بــود، از اهمیت آن بکاهند. امارات هم که از کشورهای حامی السیسی به شمار میرود، به تظاهرات مصر واکنش نشان داد. انــور قرقــاش، وزیــر مشــاور امــارات در امــور خارجــه مدعی شــد، واقعیت در مصر غیــر از آن چیــزی اســت کــه رســانههای اخوان المســلمین منتشــر میکنند.آنها چون از خارج تأمین بودجه میشوند، غرضورز هستند. در حالی که وضعیت مصر روز به روز بیشتر بهبود مییابد.

ایــن در حالــی اســت کــه گــزارش روزنامــه انگلیســی «فایننشــال تایمز» حاکی از آن اســت، دولــت مصر هرچند ســه ســال پیش موفق شــد وامــی 12 میلیــارد دالری از صنــدوق بینالمللی پول دریافت کند و دست به اصاحات اقتصادی بزنــد، اما درعمــل در حــوزه اقتصاد نــاکام بوده اســت. مــردم این کشــور هماکنــون تحت فشــار سیاســتهای ریاضــت اقتصــادی و تــورم مهــار نشــدنی زندگی میکنند. طوری که آمارها نشــان میدهــد یــک ســوم مــردم مصــر زیــر خــط فقر زندگــی میکننــد و شــمار فقــرا طــی ســالهای اخیر در این کشــور 4 میلیون نفر افزایش داشــته اســت. بجز این، مردم از شــرایط سیاســی کشــور نیــز ناراضــی هســتند. گــزارش حقــوق بشــر در مصــر حاکــی اســت، در دوره السیســی زندانهــا لبالــب از زندانیان سیاســی شــده اســت و دولت وبسایتهای مخالفان را فیلتر میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.