حمالت به خاک عربستانمتو­قفمیشود

Iran Newspaper - - News -

گــروه جهــان – درســت یــک هفتــه پــس از آنکــه نیروهای مردمــی انصــاراهل­ل یمــن بــا حمــات پهپــادی، دو مــورد از تأسیســات نفتــی حیاتــی عربســتان را در واکنــش بــه تجاوز 4.5 ســاله ســعودیها به کشورشــان هدف قــرار دادند، مهدی المشــاط، رئیس شــورای عالــی سیاســی یمــن جمعه شــب از یــک ابتــکار عمل برای صلــح رونمایی و اعــام کــرد، انصــاراهل­ل بهصــورت یکجانبه تمــام حمات پهپادی، موشــکی و غیره به عربســتان را متوقف میکند به شــرط آنکه عربســتان هم همین کار را بکند و دســت از حمات به یمن بردارد.

به گــزارش الجزیــره، مهدی المشــاط با اعــام توقف هدفگیری خاک عربســتان با پهپادهــا، موشــکهای بالســتیک و بالدار و تمامی انواع هدفگیریها تأکید کرد: منتظر پاســخ مثبــت و متقابــل و بهتریــن واکنــش عربســتان به این طــرح صلح هســتیم و در عین حال در صورتی که پاسخ ریاض به این طرح مثبت نباشــد، حق پاسخگویی را برای خود محفوظ میدانیم.

این مقــام یمنی افــزود: تأکیــد میکنیم ادامه جنگ هرگز به نفع هیچ کس نخواهد بــود، بلکه تحــوالت مهم و خطرناکــی را به همــراه خواهد داشــت کــه نمیخواهیم رخ دهنــد با علم به اینکه بیشــترین خســارت و آســیب متوجه ما نخواهد بود بلکه در وهله اول و بــه طــور اساســی و مســتقیم متوجــه کشورهای متخاصم خواهد بود. سید حسن نصــراهلل دبیــرکل حــزباهلل لبنــان نیــز در تازهتریــن ســخنرانی خود با اشــاره به هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی آرامکو عربستان هشدار داد: به جای اینکه عربستان و امارات برای خرید ســامانهها­ی دفاع هوایی، هزینه گزافی کنند، جنگ را متوقف کنند.

این هشــدارها و ابــراز نگرانیها در حالی است که مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا دیروز شــنبه اعــام کــرد، در واکنــش بــه حمــات آرامکــو نیروهــای امریکایــی بیشــتری را بــه خاورمیانه اعزام میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.