آقایان سیاستمدار دست از سر کره زمین بردارید!

Iran Newspaper - - News -

وصــال روحانــی/ روز جمعــه بســیاری از دانشــجویا­ن و ســایر فعــاالن اجتماعــی دســت از کار و کاس کشــیدند و بــا انجــام تظاهــرات گســترده خیابانی در آســتانه یک اجاس ســازمان ملل )UN( خواســتار اقدام هرچه ســریعتر مقامهای مسئول در قبال تغییرات آب و هوایی و فجایع زیستی در سطح کره خاکی شدند.

به گزارش الجزیره، از نیویورک گرفته تا شهر گواتماالسی­تی (پایتخت گواتماال)، از ســیدنی تا کابل و از کیپ تاون تا لندن و البته صدها شــهر دیگر در گستره گیتی؛ مردم از دولتهای متبوع خود خواستند اجازه ندهند تغییرات منفی آب و هوایی و گرمشــدن بیــش از حد کرهزمین یک فاجعه زیســتی فراتــر از تمامی موارد قبل را موجب شــود. اولین تظاهرات در جزایر پاســیفیک رؤیت شــد و از آنجا به سایر نقاط اقیانوســی­ه، آســیا، اروپا، آفریقا و همچنین شــمال و جنوب قاره امریکا بسط یافت. در جزایر سلیمان بچههای معترض سپرهای چوبی را حمل میکردند تا از باتومهای پلیس در امان بمانند اما در تایلند مردان و زنان پیشتازی میکردند و برای نشــان دادن مرگ تدریجی کره زمین با حالت افراد محتضر روی زمین ولو شــدند. در استرالیا، بزرگترین صادرکننده سنگهای معدنی و گاز مایع طبیعی 300 هزار نفر دست به اعتراض زدند. به گزارش آسوشیتدپرس، در جاکارتا مرکز اندونزی مردم با بنرهایی که روی آن عبارت «دست از سر کرهزمین بردارید» حک شــده بود، خواســتار برخورد جدیتر دولت مرکزی این کشــور با آتشســوزیه­ای بیمهار جاری در جنگلهای ایاالت بورنئو و ســوماترا شدند. در دهلی نو پایتخت هند نیز مردم پاکارد «نقشــه دومی وجود ندارد» در دســت گرفتند. فرســنگها دورتر در نیجریه تظاهراتی در حال برگزاری بود که نشان میداد ضایعات زیستی در آفریقای ســیاه بهدرجاتی فاجعهبار رسیده است. شعارها در نایروبی پایتخت کنیا شــامل «کرهزمین از مریخ هم وزانتر شــده است» بود و در چین که کنترلها شدیدتر و بازداشت معترضان وسیعتر است، جوانان چینی شعار دادند: میدانیم که دولت و مردم چین اولویتهای دیگری دارند اما مراقب باشــیم خانههایمان براثر سوءاســتفا­دهای هســتهای مشــتعل نشــود.» در انگلیس اما کارها و شــعارها صریح و توأم با مشــتهای ســنگینتر به ســوی مقامهای بیتوجه بود. روی یک پــاکارد آمــده بود: «تا کی در خواب خواهید ماند. کرهزمیــن رو به فنا میرود.» اما حداقل طی 48 ساعت اخیر هیچ دولتی در واکنش به این اعتراضها دست به کار فوقالعادها­ی برای مهار «فاجعه در راه» نزد. برای آنها ماجراجوییه­ای بوریس جانسون و دیوانگیهای دونالد ترامپ مهمتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.