واکنش قهرآلود چین به پیام منفی ترامپ به پکن

Iran Newspaper - - News -

نــدا آکیش / هیأت چینی چنــد روزی بود که برای مذاکره با امریکاییها درباره پایان دادن به جنگ تجــاری دو کشــور در واشــنگتن بــه ســر میبرد و جامعــه جهانــی در انتظــار اخبــار خــوش از این مذاکــرات بــود امــا روز جمعــه چینیهــا بهطــور ناگهانی تصمیم گرفتند سفر را ناتمام بگذارند و به پکن بازگردند. آنهــا چند برنامه مربوط بهروز جمعــه را لغو کردند و هیچ توضیحی هم درباره علت نیمــه تمام مانــدن سفرشــان ندادند. این اتفــاق پس از آن رخ داد که ترامپ روز جمعه به طور ضمنی از بینتیجه بودن مذاکرات خبر داده و گفتــه بود، تــا پیش از انتخابــات 2020 نیازی به توافق تجاری با چینیها ندارد.

بهگــزارش سیانبیســی، مذاکرهکنند­گان چینــی قــرار بــود روز جمعــه بــا کشــاورزان امریکایــی در «نبراســکا» دیــدار و گفتوگو و از مــزارع کشــاورزی بازدیــد کنند اما بــدون هیچ توضیحــی ایــن دیدارها را لغــو و اعام کردند، زودتــر از موعــد بــه کشورشــان برمــی گردنــد. ایــن اتفاق باعث شــد امیدهــا از نتیجه بخش بــودن مذاکــرات چیــن و امریــکا بر ســر جنگ تجــاری بــه یأس تبدیل شــود. البته بــه عقیده برخی تحلیلگــرا­ن انتظار اینکه چینیها ســفر را زودتــر از موعــد به پایــان برســانند میرفت زیــرا ترامپ با اظهاراتش پیام روشــنی به پکن داده بــود که این پیام ماندن آنها در واشــنگتن را بیمعنا میکرد. ترامپ روز جمعه در جمع خبرنــگارا­ن گفتــه بود، نیازی بــه توافق تجاری بــا چین پیــش از انتخابــات 2020 نــدارد چون بهرغــم نگرانیها درباره رکــود، اقتصاد امریکا «بشــدت قوی» اســت. او تأکید کــرده بود: من بهدنبــال یک توافق جزئی نیســتم؛ دنبال یک توافق کامل هستم.

در چنین شــرایطی که ترامپ ســیگنال منفی داد و چینیها هم بســرعت به آن پاســخ دادند، عجیب اســت کــه چطور هــم خبرگــزاری دولتی شینهوا چین و هم دفتر نمایندگی تجاری امریکا از ســازنده بــودن مذاکــرات دو روزه در واشــنگتن خبــر دادنــد. البتــه نــه شــینهوا و نــه ایــن مرکــز امریکایی اشارهای به جزئیات مذاکرات نکردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.