Iran Newspaper

استراماچون­ی: باید دربی را ببریم

-

آنــدرهآ اســتراماچ­ونی در حاشــیه تمریــن پنجشــنبه اســتقالل گفــت کــه دربــی تهــران از بزرگتریــن دربیهــای دنیاســت. ســرمربی ایتالیایــ­ی آبیهــای پایتخــت افزود:«متأســفانه مــا دو بازیکــن خــود را برای دربی از دســت دادهایم ولی قادر به جبران این نقیصه هســتیم. اینکه نتایج قبلی ما چه میزان تأثیر در دربی میگذارد، باید بگویم فرقی نمیکند 2 امتیاز گرفتهایم یا 9 امتیاز زیرا تحت هر شرایطی باید دربی را ببریم. البته ما باید روی وجه روحی تیممان بسیار کار کنیم زیرا اکثر نفرات ما جوان هستند. پرسپولیس تیم خوبی است اما ما ترسی از آنها نداریم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran