شرط نتانیاهو برای تحویل کرسی نخستوزیری

Iran Newspaper - - News -

بنیامیــن نتانیاهو، نخســت وزیــر رژیم صهیونیســت­ی که در انتخابــات اخیــر این رژیم علــی رغم حمایت هــای امریکا متحمــل شکســت شــد، میخواهــد بــرای خداحافظــی بــا دنیای سیاست از مقامات صهیونیست باج بگیرد. او گفته است، اگر از تمام اتهامهایی که متوجهاش اســت تبرئه شــود از سیاســت کناره گیری میکند. بهگزارش ایســنا به نقل از شبکه 13 اســرائیل، نتانیاهو در این باره دستکم با یک فرد ناشــناس صحبت کرده اما وی نســبت به موافقت ریولین با این خواســته خوشبین نیست. دادســتان کل رژیم صهیونیســت­ی هم قاطعانه با درخواســت نتانیاهو مخالفت خواهد کرد زیرا این اقدام نقض قانون اســت. نتانیاهو و همسرش در چهار پرونده متهم به فساد هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.