Iran Newspaper

تمرین تاکتیکهای دربی با شجاع

-

تمرین روز گذشــته پرســپولیس در زمین پژوهشــگاه نفت به مرور تاکتیکهای دیدار با استقالل اختصاص داشــت. شــجاع خلیــلزاده بــا حضــور در تمرینــات گروهــی، نشــان داد بــر مصدومیتــش غلبــه کــرده و شــرایط حضور در مســابقه را دارد و با مشــارکت وی، بازیکنان ابتدا به پاسکاریهای ترکیبی و استارتهای سرعتی پرداختند و سپس حمله از جناحین و راههای مختلف گلزنی مرور شــد. آخرین بخــش تمرین روز جمعه سرخها یک فوتبال درون تیمی بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran