توجه به میدان مشق با تفاهم نامه ظریف و حناچی

Iran Newspaper - - News -

شــهردار تهران در مورد جزئیات امضــای تفاهمنامه با وزارت امــور خارجه گفت: این تفاهمنامه بــا وزارت امور خارجه برای اجرای مصوبه سال 1382 دولت انجام شد. بهگزارش ایســنا، پیــروز حناچی در جمع خبرنگاران دربــاره جزئیات تفاهمنامها­ش بــا ظریف گفت: این تفاهمنامه با وزارت امور خارجه به منظور اجرای مصوبه ســال 1382 دولت مبنی بر اینکه شهرداری را موظف کرده بود به میدان مشق توجه کند، انجام شــده است. شــهردار تهران با اشــاره به ویژگیهای میدان مشــق و قرارگرفتن موزههــای مختلــف از جمله ایران باســتان، عبرت و غیره، گفت: میتــوان به میدان مشق بهعنوان یک فضای شهری توجه کرد و موزه اسناد وزارت امور خارجه نیز در آن ایجاد خواهد شد. وی ادامه داد: میدان مشق ظرفیتهای بیبدیلی دارد که میتواند بهعنوان فضای شهری توسعه یافته و مورد توجه قرار گیرد. حناچی در مورد اقدامات شهرداری در مراسم اربعین با بیان اینکه نگاه ما به اربعین به مانند نگاهمان به نمایشگاه «عطر سیب» است، گفت: مدیریت ما فرهنگی است و تمــام تــالش خــود را انجام خواهیــم داد که گروههــای مردمی در راســتای اعتالی فرهنگ اربعین کار کنند. وی درباره بخشنامهاش پیرامون عزل پیمانکاران متخلف در موضوع حذف کلمه «شــهید» از تابلوهای شــهری، ادامه داد: این بخشــنامه روز چهارشنبهصا­درشدوبهدلی­لتعطیالتآخ­رهفته،هنوزگزارشی­بهدستماننر­سیده است و منتظر گزارش معاونین و شهرداران مناطق هستیم. شهردار تهران همچنین در جلســهای با استادان دانشــگاهه­ای مختلف گفت: در سالهای قبل چیزی حدود 0۴1 هکتــار بــاغ زیر بار رفت، با این تئوری کــه به 03درصد مجوز اجرا میدهیم تا 0٧ درصــد را حفــظ کنیم؛ این در حالــی بود که آن 03درصد عمالً بــه 100 درصد تبدیل میشــد. با نگاه جدید تالش شده اســت تا با ایجاد انگیزههای جدید، باغها را حفظ کنیم. حناچی تصریح کرد: وقتی در اجالس اخیر یونیدو میگفتیم که بیدود داریم، بسیار تعجب میکردند چون در وین و برلین هم دقیقاً همین کار را میکنند؛ شهردار وین میگفت ٧ درصد حملونقل شــهری وین را روی دوچرخه بردیم و 23 درصد هم پیاده است. ما در تهران االن در زمینه دوچرخه زیر یک درصد هستیم، هر چند حرکت حال حاضر پیشرفت سریعی دارد، اما هنوز عقبیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.