احکام معلمان برای طرح رتبه بندی از فردا صادر می شود

وزیر آموزش و پرورش:

Iran Newspaper - - News -

گــروه اجتماعــی/ وزیر آمــوزش و پــرورش گفت: آیین نامه رتبهبندی باید به تصویب دولت برســد تــا بتوانیم اجرایــش کنیم ما تالشمان را برای تسریع در فرآیند تصویب انجاممیدهی­م.ممکناستمصو­بهدیرتر از دولت به دســتمان برســد امــا رتبهبندی قطعاًازاولمهراج­رامیشودواح­کامازاول مهــر خواهد بود. همچنین دو هزار میلیارد تومــان تخصیصی فقــط بــرای رتبهبندی استودرجاید­یگریهزینهن­میشود.

بهگزارش خبرنگار «ایران»، در آســتانه ســال تحصیلــی جدیــد، وزیــر آمــوزش و پرورش میزبان جمعــی از خبرنگاران بود تــا دربــاره جزئیات بازگشــایی مــدارس در اول مهر ماه توضیحاتی ارائه دهد. محسن حاجــی میرزایــی در اولین نشســت خبری خود کــه در دبیرســتان شــهدای هفتم تیر تهــران برگــزار شــد به اعــالم آخریــن آمار ثبتنام دانشآموزان در آستانه آغاز سال تحصیلــی 98-99 پرداخــت و گفــت: ۴1 میلیون و 00۶ هزار دانشآموز با احتســاب پیش دبستانیها ثبتنام شــدهاند و 98.۵ درصــد افــراد الزم التعلیم تحت پوشــش قرار گرفتهاند و دو درصد رشــد دانشآموز دردوره ابتدایــی داشــتهایم. 08۴ هــزار دانشآمــوز اتبــاع در مــدارس ما تحصیل میکننــد و 0٧۵ هــزار کالس و 110 هــزار واحد آموزشی آماده بازگشایی مدارساند. از ایــن تعــداد ۵۴ هــزار مدرســه کمتــر از 0۵دانشآموز دارنــد. همچنین 1۵ درصد مدارس ما در مناطق روستایی قرار دارد در حالی که 20 درصد دانشآموزان روستایی هســتند. همه مدارس از معلــم برخوردار خواهنــد بــود و دغدغهای برای بازگشــایی مدارس وجود ندارد. ■ ایجادمدرسه­بدوندیوار

وزیــر آمــوزش و پــرورش بــه تنــوع محیطهــای یادگیــری اشــاره کــرد و گفت: کالس درس یکــی از محیطهای یادگیری اســت. بایــد محیطهــای یادگیــری متنوع شــود. ایده مدرســه بــدون دیــوار را مطرح کــردم کــه بــر اســاس آن بهدنبــال پیونــد مدرســه و جامعه هســتیم. هرچقــدر این پیوندهاعمی­قترباشدهما­فزاییهاافز­ایش مییابد. باید بین مدرسه و خانواده که یک کانــون یادگیــری اســت پیونــد منســجمی برقرارکنیم.

وی بــا بیــان اینکــه بیمه معلمــان را با جدیــت دنبــال میکنیم گفت: بــا بیمهها تعارضاتــی بــه وجود آمــده و بهدنبــال آن هســتم بــا رایزنی بــا بیمه مرکزی شــرایط بهتریبرایب­یمهمعلمانف­راهمکنم.

حاجــی میرزایــی دربــاره طــرح خریدخدمات آموزشی و خصوصیسازی درآموزشوپر­ورشگفت:خصوصیسازی در آموزش و پرورش صحت ندارد و تحت هیچ شــرایطی امکان پذیر نیســت و امری حاکمیتــی اســت. خرید خدمــات طرحی بــرای تأمیــن آمــوزش در مناطــق محروم اســت و معلم باید تابع شــرایط و گزینش آموزشوپرور­شباشد.دیدگاههایی­درباره خرید خدمات وجود دارد و ارزیابیهای­ی را در دستور کار داریم.

وی دربــاره میــزان اجــرای اصــل 30 قانــون اساســی گفــت: اصــل 30 قانــون اساسی حق همگانی آموزش است و همه موظفنــد آن را اجرا کننــد. این کار بخوبی در آمــوزش و پــرورش انجــام میشــود و بیــش از ۶8 درصــد مــدارس دولتیانــد. فرصــت آمــوزش در همه مناطق کشــور توزیــع شــده و ۵۴ هــزار مدرســه زیــر 0۵دانشآموز داریم. ۴1هزار مدرســه زیر 01نفــر داریم و به حق دسترســی همگان به آموزش متعهدیم. حتی آموزش اتباع را نیز انجام میدهیم.

وزیر آموزش و پــرورش درباره تنظیم قانــون خــاص اداری مالــی بــرای اجرای نظــام هماهنــگ پرداخــت فرهنگیــان گفــت: تــالش میکنــم ایــن کار انجــام و الیحهای تصویب و به مجلس ارائه شود. مصمم هســتم این امر در دستورکار قرار بگیرد زیرا به این کار باور دارم. ■ ساماندهیکن­کوردردستور­کار

حاجــی میرزایــی دربــاره کنکــور و برنامــهاش برای مقابله بــا مافیای کنکور اظهار کــرد: در قانون ســنجش و پذیرش مســئولیت تدبیــر دربــاره کنکــور برعهده وزارت علــوم اســت، اما به نظر میرســد ارادهای بــرای اجــرای ایــن قانــون وجــود نــدارد و نیازمنــد آن هســتیم کنکــور را عمیقتر در دســتورکار قرار دهیم آن هم بــه میزانی کــه بتوانیــم نیازهــای جامعه را به شــکل مناســبتری پاســخ دهیــم. در این صورت نظام آموزشــی ما هدفمندتر حرکت خواهد کرد.

وی افــزود: اکنــون خــط آخــر تحصیل، کنکور اســت امــا اگر مشــتریان دیگــری در انتهــای این خط تســهیالت و شــرایطی را برای اشــتغال در اختیار دانشآموزان قرار دهند شــرایط تســهیل خواهد شــد. اکنون بخشی از رشته محلهای تحصیلی بدون کنکــور و از طریــق ســوابق تحصیلــی قابل دسترسیاست.بایدتالشکن­یمسنجشرا واقعبینانه­ترکنیم.باهمکاریوز­ارتعلوم تالشهایی را در دستورکار قرار میدهیم و نیازمندمسا­عدتفکریهمه­اندیشمندان هستیم.کنکورقطعاًپدیدهمطلوب­ینیست واقتصادهزا­رمیلیاردیش­کلگرفتهاطر­اف کنکــور یک مانع بزرگ اســت کــه باید این اقتصاد را به سمت کیفیت نظام آموزشی ســوق دهیم. کنکور عارضهای مهم اســت و ساماندهی آن جزو اولویتهای ماست.

وزیــر آمــوزش و پــرورش در پاســخ بــه پرسشــی مبنی بــر اینکــه آیــا افزایــش 0۵ درصدی فوقالعاده شغل کارکنان دولت و اعمال رتبهبندی به جای این فوقالعاده شغل برای فرهنگیان صحت دارد؟ گفت: 0۵ درصــد افزایــش فوقالعــاد­ه شــغل پیشــنهادی بود که هنوز به دولت نیامده و تأیید نشــده اســت و متفاوت بــا رتبهبندی اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.