خانواده من و میلیچ دربی را با هم میببینند

گفتوگوی «ایران» با رادوشوویچ، دروازهبان کروات پرسپولیس در آستانه دربی :90

Iran Newspaper - - News -

حامد جیرودی / بوژیدار رادوشــووی­چ، دروازهبان کروات چهارمین فصل حضور در جمع سرخپوشــان پایتخت را ســپری میکنــد و هــر وقت به او فرصت حضور در زمین داده شــده، توانســته بازیهای قابل قبولــی را به نمایش بگــذارد. مثل همین بازی اخیر پرســپولیس برابر صنعت نفــت آبادان که «رادو» در غیاب «بیــرو» محروم درون دروازه قرار گرفت و همانند بازیاش در هفته اول کلین شیت کرد و یکی از عوامل اصلی برد سرخها لقب گرفت. این گلر 30 ساله در 4 فصل اخیر در 20 بازی لیگ برتر و جام حذفی به میدان رفته و 9 بار دروازه خود را بسته نگه داشــته و 10 گل خورده اســت. رادوشــووی­چ در آســتانه دربی 90 به خبرنگار «ایران» گفت: «خوشبختانه در بازی با صنعت نفت توانستیم به پیروزی برسیم و بچهها در شرایط خوبی قرار دارند. هفته به هفته هم بهتر میشویم و امیدوارم همین روند را در بازیهای آینده هم ادامه دهیم.» او در بازی با نفت توانست واکنش بسیار خوبی روی ضربه ایســتگاهی نفتیها داشته باشــد. رادو به این مهار خود که مورد توجه قرار گرفت، چنین واکنشــی داشــت: «من دروازهبان هستم و کارم سیو کردن است. این نظر لطف تماشاگران و رسانههاست که از کار من راضی هستند و امیدوارم باز هم از این سیوها داشته باشم.» رادوشــووی­چ در ادامــه دربــاره دربی صحبت کــرد: «فکر میکنم کــه ما بهتر از استقالل باشیم، گرچه آنها هم تیم خوبی هستند. در این مدتی که در ایران بودهام، فهمیدهام دربی مســابقهای اســت که در آن مهم نیست کجای جدول باشیم. فقــط بایــد تمرکز داشــته باشــی و آن را در طول 90 دقیقــه حفظ کنی. بخصوص آن که فشار زیادی هم از سوی تماشاگران وجود دارد ولی ما باتجربه و حرفهای هستیم و مربیمان هم حرفهای است. ما با کالدرون میخواهیم بهتر از این هم باشیم و امیدوارم که 3 امتیاز را بگیریم.» رادوشوویچ هموطن برانکوست و شاید برای خیلیها جالب باشــد کــه بدانند نظــرش درباره اخــراج برانکــو از االهلی عربســتان چیســت: «من با برانکو در تماس نیستم و نمیتوانم درباره وضعیت او صحبت کنم.» یکی از نکات جالب دربی امروز این اســت که اســتقالل هــم از یک بازیکــن کروات به نــام هروویه میلیچ در دفاع چپ خود ســود میبــرد. رادو درباره میلیچ و اینکه آیا صحبتی با او درخصوص دربی داشته، گفت: «من و میلیچ با هم دوست هستیم ولی درباره دربی با هم صحبت نکردهایم. البته خانوادههای­مان دربــی را بــا هــم میببیننــد. بــا این حــال، امیــدوارم آن کســی که بعد از مســابقه خوشــحال است و کری میخواند، من باشم.» (میخندد) رادوشوویچ از رقابت با بیرانوند لذت میبرد: «علیرضا بهترین گلر ایران و آسیاســت. پرتابهای دســتش هم که خیلی معروف است و من اصالً نمیتوانم اندازه او پرتاب کنم. اگر در کرواسی چنین پرتاب دستهایی دیده میشد، برای همه جالب بود. من از اینکه با او رقابت میکنم، خوشحالم. او باعث پیشرفت من میشود و من هم باعث پیشرفت او.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.