Iran Newspaper

پیام تسلیت خانواده صادق تبریزی در پی درگذشت مسعود عربشاهی

-

دوســتى صادق تبريزی و مســعود عربشاهى ســابقهای ٠6 ساله دارد؛ دوســتى آنها از دهه سى و همزمان با تحصيل شان در هنرستان و سپس دانشــکده هنرهای تزئينى آغاز شــد.از همان زمان توجــه ايــن دو نفر به ســنتهای تصويــری و تزئينــى ايران جلــب شــد و هر يک از آنها كوشــيد به طريقــى عناصر هنر گذشــته را در كار خــود وارد كننــد. صــادق تبريــزی درباره اين بخــش از زندگــى عربشــاهى مىگفــت: «دوران نوجوانــى را در محضــر محمــود اوليــا به شــناخت نقاشــى واقعگرا و رنگهای طبيعت و دســتيابى به طراحى دقيق اشيا و انسان سپری كرد.كســانى كه شاهد اين دوره از كوشــش او بودهاند، تعهد وی را برای پايهريزی يک نقاشــى حساب شده مىســتايند.» ديروز و در پى درگذشت مسعود عربشاهى نقاش و مجسمهساز خانواده زنده ياد صادق تبريزی پيام تســليتى را برای انتشار در اختيار روزنامه ايران قــرار داد. در متــن پيام تســليت خانواده صــادق تبريزی آمده اســت: «مسعود عربشاهى» هم به جاودانگان پيوست. يک سال پس از رفتن صادق تبريزی، عربشــاهى هم پر كشــيد و از بين ما رفت و به دوســت ديرينهاش پيوســت. شعِر زندگى، هميشه غافلگيرت مىكند، درست همانجايى كه مىخواند «و در شــهادت يک شــمع راز منوری است كه آن را، آن آخريــن و آن كشــيدهتري­ن شــعله، خــوب مىداند. مســعود عربشــاهى از هنرمندان شــاخص ايران زمين بود و نقش و جايگاه اين هنرمند در تاريخ هنر ايران ماندگار خواهد بود. درگذشت اين هنرمند را به جامعه هنری و بويژه همسر و فرزندان او تسليت عرض مىكنيم. روحش شاد و يادش گرامى باد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran