استراماچون­ی: از پرسپولیس نمیترسیم

Iran Newspaper - - News -

آندرهآ اســتراماچ­ونی در نشســت خبری پیش از دربی 90 گفت:«میدانیم که دربی یکی از مهمترین مسابقات در ایران و یکی از مهمترین دربیهای دنیاســت. ما فقط با 2 امتیاز به این مســابقه رســیدیم و این میتواند یک انرژی بــرای تیم ما باشــد که بــا 110 درصد از توانمان بــازی کنیم. همانطور که به بازیکنانم گفتم باید تهاجمی باشــیم و نباید عصبانی باشــیم و با روحیهای باال در مســابقه شــرکت کنیم. میدانیم کالدرون سیستم تیمش را تغییر داده و به سیســتم زمان برانکو برگشــته اســت. ما به تیم رقیب احترام میگذاریم ولی از آنها نمیترسیم و باید این را در زمین نشــان بدهیم.» سرمربی اســتقالل درباره صحبتهای کالدرون که گفته بود وزارت ورزش میخواهد بعد از 3 قهرمانی پرسپولیس به فرزند دیگرش توجه کند، چنین واکنشی داشت:«اول از همه من به آقای کالدرون خیلی احترام میگذارم چون از من بزرگتر است و همچنین آدم مشهوری است ولی نمیدانم چرا دائماً در حال صحبت درباره تیمهای دیگر به جز تیم خودش اســت. شــاید به خاطر پرســپولیس است که االن بهترین تیم لیگ است یا به این خاطر که بازیکنانش دســتمزد بیشــتری از بقیه تیمها میگیرند. نمیدانــم چرا دربــاره دیاباته صحبــت میکند چون وقتی مــا دیاباته را خواستیم، کالدرون هنوز سرمربی پرسپولیس نشده بود.» استراماچون­ی درباره نتیجه دربی گفت:«وقتی یک مربی تیم را برای چنین مسابقهای آماده میکند، تکتک بازیکنان باید خودشــان را آماده تالش کنند. من ناراحت میشــوم اگر بازیکنی از این وظیفــه کوتاهی کند. هیچکس قبل از مســابقه نمیتواند قول پیروزی بدهد. ضمن اینکه چند مسابقه عیار مربی را نشان نمیدهد. این تازه مسابقه چهارم من است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.