کالدرون: سورپرایزی برای دربی ندارم

Iran Newspaper - - News -

گابریل کالدرون در نشســت خبری پیش از دربی 90 گفت:«این بازی همان قدر که در داخل مهم اســت در ســطح جهــان هم اهمیت دارد. به اســتقالل و البته همه تیمهــای لیگ احترام میگذارم ولی تیمهــای بزرگ این امکان را میدهند که بازتر بازی کنید. امیدوارم یک نمایش خوب در ســطح شایســتگی فوتبال ایران ببینیم.» ســرمربی پرسپولیس درباره غیبت ستارههای استقالل مثل اسماعیلی و دیاباته هم این واکنش را داشت: «از روزی که اینجا بودم، مدام شــنیدم که گفتهاند اســتقالل مشکل دارد. یا این که از داور شــکایت کردهاند یا گفتهاند مصدوم داریم. حقیقت این اســت که اســتقالل 7 بازیکن جدید و 2 بازیکن خارجی گرانقیمت خریده. من میخواستم دیاباته را بگیرم ولی باشگاه من پول کافی نداشت. تراکتورساز­ی و سپاهان هم بازیکنان جدید و گران قیمت گرفتند. من نیز تنها یــک بازیکن خارجی ارزان گرفتم که نهمین گزینــهام بود. وقتی که تیمی3 سال قهرمان میشود به فرزندان دیگر کمک میکنند که قهرمان شوند. فرزند دیگری که قرار است قهرمان شود باید مسئولیت خودش را بپذیرد و مدام شکایت نکند. همانطور که ما حسینی را نداریم، استقالل هــم بازیکنانی را ندارد ولــی ما تیمهای بزرگی هســتیم. در بازی آخر ما بیرانوند را نداشتیم ولی من شکایتی نکردم. به عنوان یک تیم بزرگ باید نقش خودمان را بپذیریم.» کالدرون یادآور شــد:«هیچ سورپرایزی برای دربی ندارم. در دربی هیچ تیمی از پیش برنده نیست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.