Iran Newspaper

مسئوالن شهری از کنسرتهای رایگان استقبال میکنند

- الهام فخاری عضو شورای شهر تهران

بحثبرگزاری­کنسرتهایرا­يگانوخیابا­نینخستینبا­ر مردادماهسا­لگذشتهازسو­یهمايونشجر­يانمطرحشد. بعد از مســکوت ماندن اين جريان محمد معتمدی پروژه «هنر برای همه» را با همین ايده اجرا کرد. در اتفاقی جديد مديرعامل بــرج میالد تهــران از برگزاری کنســرت رايگان «وداع» به خوانندگی حسامالدين سراج خبر داده که قرار است در قالب برنامه سوگواره عاشورايی از پنجم تا هفتم مهرماهدرمر­کزهمايشهای­برجمیالدبر­گزارشود.

نهادهای شــهری مشــکلى برای برگــزاری كنســرتهای رايــگان و خيابانــى ندارنــد و حمايتهــای الزم را انجــام مىدهنــد؛ برگزاری چنيــن برنامههايـ­ـى در راســتای برنامــه ســوم شــهرداری تهــران نيز قــرار گرفته اســت. در واقع در جهت محقق كردن برنامههايى چون هنر عمومى شــهری و «هنر برایهمه»مسألهخاصىا­زسوی شــهرداری وجود نــدارد؛ تنها يکســری فرآيندهای قانونى و ســازوكاره­ای اداری وجود دارد كه بايد طى شــوند. درباره تأمينفضاني­ز،بايدفضاهاي­ىانتخابشود­كهشهرداریب­ر آنها مديريت داشته باشد و امکان برگزاری اين كنسرتها در آن ميســر باشــد و مشــکلى پيش نيايد. بهعنــوان مثال در مورد برگزاری كنســرت رايگان و خيابانى آقای همايون شجريان از سوی مديريت شهری مخالفت و ممانعتى در خصوص كنســرتهای رايگان و خيابانى وجود نداشــت. نوروز امســال هم تعدادی رويداد با عنوان «كنسرت برای همــه» در فضاهــای عمومــى برگــزار شــد كه بســيار مورد اســتقبال قــرار گرفت. نهادهای شــهری در تالشــند نقش تسهيلگردرك­سبمجوزكنسر­تدرفضاهایب­ازراايفاكن­ند تا هم اجرای مناسبى برگزار شود، هم مردم دسترسى بهتر و آســانتری به اين برنامهها داشــته باشــند. اين برنامهها نبايــد به كنســرتهاي­ى پرهزينه هم تبديل شــوند؛ چرا كه بحــث فــروش بليت آن هــم در اين شــرايط بســيار مهم اســت و حضور در برخــى فضاها و اجراها بــرای هنرمند و اجر اكننده بازدهى مالى ندارد و بخش زيادی از آن صرف تجهيزاتاجر­امىشود.بنابراينبا­يدمحيطهاوف­ضاهايى برای كنســرت انتخاب شود تا اقشــار و گروههای مختلف و افراد كمتوان بتوانند از آن بهره ببرند و همچنين گروههای جمعيتى بيشــتری از آنها اســتفاده كنند و مربوط به چند نقطهسالنها­یخاصاجرايا­نمايشىنباش­د.

دربــاره اجــرای برنامههــا­ی آيينــى و مناســبتى ماننــد كنســرت آقای ســراج هــم بايد بگويــم ســازمان فرهنگى هنــری و معاونــت فرهنگــى اجتماعــى و همچنين ديگر معاونتهــا­ی شــهرداری در تالشــند شــرايط برگــزاری بهتــر مراســمهای آيينــى بويــژه در ايــام محــرم و صفر را تســهيل كنند. ضمن اينکه تنوع ســبک و ســليقه از سنت تــا رويکردهای نــو نيز مدنظر قرار دارد و فضاهای شــهری مىتوانــد فضاهــای خوبــى بــرای برگــزاری ســوگوارهه­ا و مراسمهای آيينى در اشکال نوآورانه يا فرمهای سنتى و يا مراسمهایآي­ينىسنتىبرا­یشهروندانب­اشد. فیلمبرداری­تازهترينفی­لمداريوشمه­رجويی «المینور»درخیابانها­یتهرانبهپا­يانرسید، اين کارگــردان و گروه ســازندهاش ايــن روزها آمــاده فیلمبرداری صحنههــای داخلی فیلم میشــوند. عالوه بر علی نصیريان، ســیامک انصاری،علیمصفا،پرديساحمدي­ه،مهرداد صديقیــان، کاوه آفاق و عــزتاهلل رمضانیفر کــه در اين فیلــم بــازی میکنند حضــور رضا درمیشــیان بهعنوان تهیهکننده، از نکتههای قابل توجه فیلم تازه مهرجويی است. بهنظر میرســد با توجه به حضــور چهرههايی مثل کاوه آفاق و نام انتخابی برای فیلم، قرار است شاهد قســمت دوم «ســنتوريی باشــیم که با عنــوان«المینور»قراراســتس­ــاختهشــو­د. داريــوش مهرجويــی کــه از شــش ســال قبل پشت دوربین فیلمســازی نرفته، اين فیلم را با همکاری عبداهلل اسکندری بهعنوان طراح گريمومديري­تفیلمبردار­یبهرامبدخش­انی، طراحی لباس گلناز گلشــن، طراحی صحنه امیر حســین حداد، برنامهريزی و دستیار اول کارگردانحم­یدغفارزاده­ودستیاریکا­رگردان امیر ســیدی با مديريــت تولید فــواد بوربور و با نويســندگی مشــترک وحیده محمدیفر و خودشجلویدو­ربینمیبرد.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran