روایتشخصی ازسالهایپر­التهابایرا­ن

٧٥تا٧6 انقالب و جنگ تحميلى به روایت اميرشهاب رضویان

Iran Newspaper - - News - امیرشهاب رضويان کارگردان

نمایشــگاه نقاشــى «٧٥تــا٧6 انقــالب و جنــگ بــه روایــت اميرشــهاب رضویان» از روز جمعه در گالری کاما افتتاح شــد. آثــار ایــن نمایشــگاه بيانگــر خاطــرات اميرشــهاب رضویان از سالهای ٧۵ تا ٧۶ است.

ايــن نمايشــگاه و نقاشــیها روايــت شــخصی مــن اســت از دوران پیــروزی انقالب و جنگ. خاطراتی که در قالب 9 تابلوی نقاشی روايت شدهاند و هر کدام حکايتی دارند: حکايــت آتــش گرفتــن ســینما الونــد همدان. حکايت تانکی که برای حفاظت از مجســمه شاه، در وســط میدان مرکزی همدان ايستاده بود. حکايت روز سینما ســوزان. حکايــت روز حملــه گــردان 160 بــه پايــگاه عراقیها 18 شــهريور .64 حکايــت روز بعد از عملیات و خشــم جناب سرگرد، 19 شهريور .1364 حکايت گروهبان سوم کادر خبیری در تابســتان .1364 حکايــت ســرباز وظیفــه فالــح بلناســب اعزامــی از اهواز در تابســتان .1364 حکايت بمبــاران پادگان پســوه در کردســتان، زمســتان 1364 و حکايت روز شادمانی، ســالها پس از پايان جنگ. کــه 6 تابلو مربوط به زمان جنگ اســت و 3 تابلو مربوط به سال .57 تابلوها مجموعه وقايعی هســتند که به موازات هــم و در امتداد هم تعريف میشــوند و بههمیــن دلیل شــبیه پرده خوانی اســت. چــون روايتها را از جايــی در يک تابلو شــروع میکنم و در جايــی ديگر از تابلو ادامه میدهم. شــايد بتوان گفت شــبیه به کمیک اســتريپی اســت که کادر و مرز ندارد. مجموعه نقاشــیها پیوســتگی فرم و روايت دارند و در امتداد هم ديده میشــوند. در هر نقاشی يک شخصیت محوری و چند شخصیت حاشیهای حضور دارند. اين نمايشگاه و نقاشیهای آن يک مدل شخصی است و من از کسی آن را ياد نگرفته ام. نقاشیهايی که از زوايای مختلف قابــل ديــدن هســتند و هــر کــدام بــر مبنــای يک درام شــکل گرفتهاند. در واقع من درامها را تصوير کرده ام. ســینماهای همــدان يعنی ســینما تــاج و ســینما الوند نقش پررنگی در تابلوهای زمان پیروزی انقالب دارند. سینماهايی قديمی که کســانی مانند من با فیلم ديدن در آنها به ســینما عالقهمند شــديم و در دوران انقالب هــم حوادثی که در آنها رخ داد بسیار تعیینکننده بود. اتفاقاتی در ايران افتاده که جوانان شــايد اصالً آنها را نشنیده باشــند و ايــن معضــل دنیــای مجازی اســت که باعث شــده اطالعــات مــا از هرچیز ســطحی باشــد. اما جوانانی که ســال 57 و دوران جنــگ را نديدهاند با ايــن تابلوها از زاويه ديگری بــا اين وقايع آشــنا میشــوند. زاويــهای که با همــه تلخی اش بــا طنز همراه اســت و میتواند در آنها ســؤال ايجاد کند. من تالش کردهام نقاشــی هايم اليههای متنوعی داشــته باشــد و قصههايی را بگويم که برای جوانان جذاب اســت و برايشــان ســؤال ايجــاد میکند کــه ايــن اتفــاق را میشــود اينگونه هم تعريف کرد؟ شايد بتوانم بگويم نقاشیهای من قصه آدمهايی را تعريف میکند که رسانهها هیچ وقت آنها را نشان ندادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.