Iran Newspaper

مدرسهسازی؛ بر ویرانه های سیل و خانههای سیلزدگان

گزارش «ایران» از روند نوسازی مدارس در خوزستان و لرستان

-

هــدی هاشــمی / 170 روز بعد از آن روزهایی که ســیل آمد، حــاال در شــهر شــادگان اهوازم.همــان شــهری که شــعرای عربــش شــهره خوزســتانن­د، شــهری کــه آوازه ایســتادگی مردمانش دربرابر هجوم ســیل زبانزد خیلیها شــد، اینجا هســتم کنار کرخه و کارون. روبهرویم تاالب شــادگان اســت و پشــت ســرم خانههای ویران شــده مــردم. در شــادگانم، در کنــار مردمانی همچون اهالی حمیدیه، دشــت آزادگان و سوســنگرد کــه با نخوابیدنهـ­ـا و ماندنهایشـ­ـان از خانه و کاشانه شــان دفاع کردند، همانهایی که تا دیروز دست در دســت هم ســیل بند میساختند حاال دســت به دست هم دادهاند تا دانشآموزان شــان از مهر جا نمانند.

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran