Iran Newspaper : 2019-09-21

أخبار : 6 : 6

أخبار

سال بیست و پنجم شماره 7161 شنبه 03شهریور13­98 www.iran-newspaper.com [email protected] تلگراف خبــــــر همزمان با روز شعر و ادب فارسی، نمایشــگاه «برخــورد هنــری گــروه نقاشان ســالمند اتریشی» در محل تــاالر رایزنی فرهنگی ایــران در وین برگزار شد. دبیــر چهــل و نهمیــن دوره جشــنواره بینالمللی فیلم رشــد از افزایــش ۰۲ درصــدی آثــار خارجی متقاضی شــرکت در این جشنواره نســبت به ســال گذشــته خبــر داد و تأکیــد کــرد، ضــرورت دارد بــرای پذیرش آثــار در ســالهای آینده در کمیــت و کیفیــت توجه بیشــتری صورت گیرد. جدیدتریــن فهرســت رمانهای پرفــروش نشــریه نیویــورک تایمــز در حالــی اعــام شــد کــه نــام آثــار جدید «مارگارت اتوود» و «اســتفن کینگ» در آن به چشم میخورد. «هیأت نمایندگان» به کارگردانی «بوجار الیمانی» بهعنوان نماینده رســمی آلبانــی در بخــش بهتریــن فیلم بینالمللی جوایز اسکار ۰۲۰۲ معرفی شد. نمایشــگاه نقاشــی «برای عشــق و صلح» امروز شــنبه (۰۳ شــهریور ماه) همزمان با روز جهانی صلح در تاالر آبی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار میشود. معــاون امــور هنــری، مدیــرکل هنرهــای تجســمی و رئیــس مــوزه هنرهــای معاصــر تهــران در پیامی درگذشــت مســعود عربشــاهی، هنرمنــد نقــاش و مجسمهســاز را تسلیتگفتند. ■ ■ گزارش ■ ■ ■ ■ تصحیح و پوزش در گفتوگوی منتشر شده روز پنجشنبه در همین صفحه نام عــکاس نمایش «قتلهای نیمه کاره» به اشتباه درج شده بود. عکاس این نمایش حمید ساالری است.

© PressReader. All rights reserved.