مدرسه، محور بنیادین توسعه ملی

Iran Newspaper - - صفحه اول - محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش

تقارن ایام بازگشــایی مدارس کشــور با ایام سوگواری ساالر شــهیدان حضــرت اباعبــداه­لل الحســین(ع) و هفتــه دفاع مقــدس را کــه یــادآور افتخارآفری­نیهــای فرزنــدان رشــید ایــن مــرز و بــوم در پرتوی تعالیم مکتب عاشــورا اســت به فــال نیک میگیرم. شــکلگیری نظــام اجتماعی مطلوب بــا ســامان یافتن نظام تعلیــم و تربیت امکانپذیر اســت و اساس هرگونه توسعه پایدار و تحول در نظام اجتماعی نیز آموزش و پرورش است.

جمهــوری اســالمی ایــران پس از گذشــت ســه دهه در اوایل دهه 90 به سندی جامع برای ایجاد تحول بنیادین در نظام آموزشــی دســت یافت و فرصتی گرانسنگ و مغتنم برای ایجاد اصالحات اساسی در اختیار این بزرگترین دستگاه اجرایی کشور قرار گرفــت، فرصتی که در ســایه بهرهگیری از آن میتوان زیربنــای الزم را برای ایجاد تحوالت در نظام اجتماعی کشور فراهم آورد.

بــر مبنای ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش، نظام آموزشــی بــا تغییر سیاســت از آموزشهای صرفاً نظری به ســمت نظام تربیت چند ســاحتی زمینه تربیت شــهروندان تراز اهداف نظام اسالمی را در گام دوم انقالب فراهم میآورد. ســاحتهای شــشگانه تربیتــی و اعتقــادی، اخالقی و عبــادی، علمــی و فناورانه، زیباشــناخ­تی و هنری، زیســتی و بدنی، اقتصادی و حرفهای، سیاســی و اجتماعی، شــش مختصه بســیار مهــم تربیت در چارچوب ســند تحــول بنیادین هســتند که آموزش و پرورش برای تحقق آنها در شخصیت نسلهای نو زیرساختهای الزم را در زیر نظامهای سند تحول فراهم مینماید. این شش ساحت تربیتی توسط شش زیر نظام مدیریت و راهبری، فضا و تجهیزات و فناوری، پژوهش و ارزشیابی، برنامه درسی ملی، منابع انسانی و منابع مالی حمایت میشوند تا یک تربیت جامع تمام ســاحتی در جامعــه تحقق یابد. رســیدن به چنین هــدف بزرگی که تضمینکننده آینده جامعه ایران در چارچوب گام دوم انقالب اسالمی است مستلزم شکلگیری عزم ملی و اراده همگانی است. آموزش و پرورش ایران در چارچوب چرخشهای تحولی که بیانگر رویکردهای ســند در حوزههای عمل شــشگانه است، زمینههای الزم برای گذار از یک آموزش و پرورش ســنتی حافظهمحور به یک نظام فرهنگی تربیتی مهارتمحور را فراهم خواهد کرد. خوشبختانه این رویکرد مهم ملی مورد حمایت رهبر معظم انقالب انقالب اســالمی اســت که در موقعیتهای مختلف اراده خویــش را مبنی بر لزوم اجرای کامل ســند تحول بنیادیــن آموزش و پرورش آشکار کردهاند، همچنین در دولتهای یازدهم و دوازدهم جمهوری اسالمی عمالً اهداف و راهکارهای این سند در چارچوب برنامههای عملی ذیل زیر نظامها تدوین شــده و برای اجرا ابالغ گردیدهاند.گذار اساســی به آموزش و پرورش مهارتمحور شــش ســاحتی در آموزش و پرورش ایران مســتلزم تغییراتی اساســی در ســازمان مدرسه و مهارتها و تواناییها و انگیزههای معلمان است.

معلمــان توانمند و با انگیزه میتوانند این رســالت خطیر را بر دوش بگیرند. در نــگاه بنــده، مدرســه، محور بنیادین توســعه ملی اســت و معلمــان و مدیران پیشگامان تحول و پرچمداران دستیابی به توسعه ملی هستند لذا تالش خواهیم کــرد با همراهــی و همکاری تمام نهادها بویژه مســاعدت هیأت محترم دولت و معاضــدت نماینــدگا­ن محتــرم مجلس شــورای اســالمی زمینه ارتقــای منزلت اجتماعــی و تأمین معیشــت فرهنگیان عزیز را بهگونهای فراهــم آوریم تا با رفع تبعیضها موجبات افزایش انگیزش معلمان عزیز بیش از پیش فراهم آید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.