برای حفظ وحدت باید از تنش اجتناب کرد

توصیه الریجانی به جریانهای سیاسی:

Iran Newspaper - - News -

رئیس مجلس شورای اسالمی که روز گذشته در مراسم رژه نیروهای مسلح در بندرعبــاس ســخن میگفــت، خطاب به ســران کشــورهای اســالمی در منطقه، از آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اســالمی ایــران برای کمک به آنــان بــرای تأمین امنیــت منطقه خبر داد.

به گــزارش ایســنا، علــی الریجانی بــا بیــان اینکــه بهانــه جوییهــای کودکانــها­ی کــه در قالــب نفــوذ ایران بــرای تشــکیل هــالل شــیعه از ســوی مســتکبران بیــان میشــود، توطئهای برای بــه هــدر دادن توان مســلمانان اســت، خطاب بــه کشــورهای منطقه اعــالم کــرد: بــرای نیروهــای مســلح جمهــوری اســالمی ایــران هیــچ چیز مهمتــر از زندگــی عزتمندانــ­ه بــرای مســلمانان نیســت. ایجــاد امنیــت پایــدار بــه دســت نیروهــای قدرتمند منطقه، خواست اصلی ما است.

او یکــی از اصــول اصلــی انقــالب اســالمی را وحــدت امــت اســالمی و وحــدت ملــل اســالمی برشــمرد و گفــت: باید این ملل بــه جای تمکین از اجانــب با یکدیگــر روابــط برادرانه داشــته باشــند برهمیــن اســاس پس از پیــروزی انقــالب اســالمی ســفارت اســرائیل تعطیل و ســفارت فلسطین جایگزین آن شد.

الریجانــی بــا بیــان اینکــه امریــکا بــه ایــن کشــورها نــگاه ابــزاری دارد، افزود: امنیت ایران اســالمی و امنیت منطقــه از ســوی نیروهــای مســلح برقرار شده است این نیروهای مسلح یــک ســرمایه بــزرگ ملــی و ســرمایه ارزشــمند برای امنیت منطقه اســت. وقتی دو کشــور عراق و ســوریه گرفتار پدیــده شــوم تروریســم شــدند، ایــن نیروهــای مســلح کشــور مــا بودند که تروریســم را در منطقــه شکســت داد. با وجــود اقتــداری که نظامیــان ایران داشــتهاند هیچگاه ایــران تعرضی در این 0۴ سال به کشوری نداشته است.

رئیــس مجلــس، امریــکا و رژیــم صهیونیستی را عامل تنشهای اخیر منطقــه دانســت و افــزود: ملتهــای منطقه بیدار هســتند و رفتــار مزورانه آنان را به خوبــی درک میکنند. آنان میداننــد کــه امریــکا هیچ گاه بر ســر پیمانهــای خــود وفادار نبــود و امروز رئیس جمهوری این کشور این مسأله را به عیان به نمایش گذاشــته اســت. رئیــس جمهوری امریــکا به صراحت از معاملــه قــرن صحبــت میکنــد تــا رژیم غاصب صهیونیســت­ی را بر همه مقــدرات و مصالح ملتهای منطقه مسلط کند.

الریجانــی بــا بیــان اینکــه امنیــت تنگه هرمز با امنیت ســایر آبراهههای جهــان یــک جــا معنــا پیــدا میکنــد، اضافــه کــرد: نیروهــای مســلح ایران اجــازه بــازی بــا خلیــج فــارس بــرای ماجرا جویی را نمیدهند.

از نظــر ایــران ایــن کار شــروع عملیاتــی در جهــت از بیــن بــردن امنیــت منطقــه تلقــی میشــود. نیروهــای مســلح زبــده ایــران کــه در دفــاع مقدس اعــالم کردند هــزار بار مــرگ بــا عزت را بــر زندگــی ذلت بار ترجیــح میدهند، در قلب مردم قرار دارند.

رئیــس مجلــس همچنیــن جریانهــای سیاســی را بــه انســجام و وحــدت فــرا خوانــد و گفــت: حفــظ وحــدت در داخــل و توجــه بــه اصول وظیفــه ملــی و اســالمی اســت. برای حفــظ وحــدت بایــد از تنــش اجتناب کــرد و رهنمودهــا­ی رهبــر معظــم انقــالب بایــد ســرلوحه کار همــه جریانهــای سیاســی بــرای عبــور از مشکالت امروز کشور قرار گیرد.

در ایــن مراســم، همزمــان بــا رژه یگانهــای پیــاده و محمــول نیروهای مســلح، جنگندههــا­ی نیــروی هوایی ارتش و ســپاه پاســداران عملیات رژه هوایی را انجام دادند.

این رژه مشترک هوایی و دریایی با شرکت جنگندهها و بالگردهای اف 4 و میراژ نیروی هوایی ارتش، سوخو 22 ســپاه، توکانو، یــاک21، بالگــرد S.H و 212 نیــروی دریایی ارتش و یگانهای ســطحی، زیرســطحی و هوادریــای نیروی دریایی ارتش برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.