ظریف: میخواهیم سالروز آغاز جنگ تحمیلی را به روزصلحتبدی­لکنیم

Iran Newspaper - - News -

وزیــر امورخارجــ­ه کشــورمان بــا یــادآوری ســالروز آغاز جنــگ تحمیلی تصریــح کرد: مــا میخواهیم تاریخ امــروز را به روز صلح تبدیــل کنیم، نه جنــگ. بهگزارش ایســنا، محمدجواد ظریف که این روزها برای شــرکت در اجــالس ســاالنه مجمع عمومی ســازمان ملل در نیویورک به ســر میبرد، همزمــان با ســالروز آغــاز جنگ تحمیلــی پیامی در صفحه خــود در توئیتر منتشــر کرد. وی در این پیام نوشــت: 31« شــهریور 13۵9 برای ایرانیان روز تلخی اســت، زیرا یــادآور تجاوز صدام با پشــتیبانی قدرتهــای جهانی به ایــران اســت. منطقه مــا از آن زمان تاکنون همواره در آشــوب بوده اســت. مــا میخواهیــم 31 شــهریور روز صلح باشــد و نه جنگ. رئیــس جمهوری روحانی، امروز «ائتالف: ابتکار صلح هرمز» را کلید زد. جزئیات در مجمع عمومی ملل متحد.» ظریف همچنین در گفتوگو با شــبکه سیجیتیان بار دیگر ادعای مقامات امریکایی و ســعودی مبنی بر دســت داشتن ایران در حملــه هفته گذشــته به تأسیســات نفتی آرامکو در عربســتان را رد کرد. او در بخشهایــی از ایــن مصاحبــه که متن کامل آن تاکنون منتشــر نشــده اســت، با تأکید بــر اینکه امریکا اتهاماتی بیاســاس مطــرح میکند، اظهار داشــت: جالب اســت کــه امریکاییها حمله بــه یک پاالیشــگا­ه را در حالی غیرقابل قبول میخوانند که خود به حمله به غیرنظامیان، حمله به زنان، حمله علیه کودکان و ســالمندان کمک میکنند. ما بســیار شفاف گفتهایم کــه هیــچ ارتباطی با ایــن حمله (به آرامکــو) نداریم و حوثیهــا نیز از خود دفــاع کردهانــد. وی ادامه داد: دســت کم شــما میتوانید بــه آنها این حق را بدهیــد که بهجای تالفی کردن علیه یک مدرســه، علیه یک بیمارســتا­ن آنطور که ســعودیها در یمن انجام میدهند، آنها تنها به یک پاالیشــگا­ه حمله کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.