پیشنهاداتک­اربرانتوئی­تربرایروحا­نی

Iran Newspaper - - News -

مشــاور رئیسجمهــو­ری در توئیتر از مــردم خواســت تــا بــرای ســخنرانی رئیسجمهــو­ری در اجــاس مجمع عمومــی ســازمان ملل متحــد یک تا ســه جملــه کلیــدی و مؤثر پیشــنهاد داده شــود. حســامالدی­ن آشنا در این توئیــت خــود همچنیــن تأکیــد کرده اســت که «همه پیشــنهاده­ا بررســی خواهد شد.»

در پاســخ به این درخواست آشنا تــا ســاعات ابتدایــی شــب گذشــته بیــش از هزار و 500 پیشــنهاد توســط کاربــران مختلف مطرح شــده بود. از پرتکرارتری­ن پیشنهاداتی که در پاسخ بــه توئیــت مشــاور رئیسجمهــو­ری مطرح شده، میتوان به بستن چشم امیــد روی غــرب، احتــرام در قبــال احترام، تهدید در برابر تهدید، پایان بازیهــای تکقطبــی، شــکلگیری خاورمیانــ­ه جدید فــارغ از طرحهای صهیونیســت­ی، اقــدام عملــی ایــران بــرای صلحطلبی با امضای برجام و اهمیت دادن عملی ایران به امنیت و ثبــات منطقــه بــا طــرح موضــوع پیمــان عــدم تجــاوز بــا همســایگان اشاره کرد.

در ایــن بیــن برخــی کاربــران هم پیشــنهادا­ت مشــخصتر و قابــل درکتــری داشــتند. از جملــه یکــی از کاربــران در جمــات پیشــنهادی خــود نوشــته بــود: «ایــران بــه دنبال ماجراجویــ­ی نیســت؛ موقعیــت استراتژیک ایران قابل تغییر نیست؛ راهبــرد اصلــی دیپلماســی ایــران افزایــش تعامــات بینالمللــ­یاش اســت.» کاربر دیگری هم این توصیه را ضمیمه درخواســت حســامالدی­ن آشــنا کــرده بــود: «برگشــت جامعــه جهانــی بــه شــعار و راهــکاِر منطقی ارائه شــده توســط ایــران در ۱۲ ســال پیــش، تنهــا راهــکار حــل معضات جامعه بشــری گفتوگــوی تمدنها و فرهنگهاســ­ت؛ احیــای مجــدد گفتمان سیدمحمد خاتمی.»

ایــن پیشــنهاد و یــاد کــردن از ســخنرانی رئیــس دولــت اصاحات البته در متنهای کاربران دیگری نیز از زوایای مختلف تکرار شده بود.

یــک کاربــر پیشــنهاد داده بــود حســن روحانــی در ســخنرانی خــود بگوید: «در مقابل این کشور (امریکا) بــا ســابقهای بدعهــد و خونیــن، کشــوری ایســتاده کــه صاحــب مبنا و منشــأ منشــور کوروش، عدالتخواهی جهانــی، گفتوگوی تمدنها، جهان عاری از خشونت ...و است!» شخص دیگری هم توضیح داده بود: «صلح و عدالت پایدار جهانی، آرزوی مردم ایران اســت که جز با احترام ملتها بــه تفاوتها و خواســتهها­ی یکدیگر، صبــر و چشمپوشــی از برخی خطاها و اشــتباهات و طرد همه مرتجعین و غاصبین و جنگطلبان توسط مردم جهان، شکل نخواهد گرفت.»

یکــی از افــراد مشــارکت کننده در ایــن بحث ســه جملــه کلیــدی خود را ایــن گونــه توضیــح داده اســت: «گفتوگــوی منطقــهای امنیــت بــدون دخالت خارجی، به رســمیت شــناختن ایــران مســتقل و منطقــه، لــزوم درک واقعیت شکســت فشــار حداکثــری با مقاومــت فعال ایران.» فــرد دیگــری هــم در همیــن رابطــه نوشــته اســت: «لحظــهای فــارغ از هیاهــوی تبلیغاتــی و پروپاگانــ­دای رســانهها تصــور کنید اگر ایــران نبود، تکلیف جهان با خونخواران داعشــی چه میشــد. اگر مدعیان حقوق بشر منصــف باشــند بــه جــای اتهامزنــی بــه ایــران و تحریــم، مــا را تشــویق میکنند.»

بخشــی از کاربــران هــم اعتقــاد داشــتند که روحانی باید در ســازمان ملــل نســبت بــه مذاکرات هســتهای و امضــای «برجــام» ابــراز ندامــت و همچنیــن پایــان مذاکــرات بــا اروپاییها را اعام کند. این دســته از کاربــران عموماً از طیفهای منتقد و مخالف دولت بودند.

بخــش دیگــری از کامنتهــا نیــز حــاوی پیامهــای مخالفــان نظام در خــارج از کشــور بــود کــه اکثراً توســط حســابهای کاربری ناشناس مطرح شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.