عربستان به پاالیشگاه ژاپن نفت سنگین میدهد

Iran Newspaper - - News -

شــرکت آرامکوی عربستان ســعودی به بزرگترین پاالیشگاه ژاپنی در مورد تغییــر احتمالــی محمولــه نفتــی این کشــور از نفت ســبک به نفت ســنگین خبــر داد. این اقــدام آرامکو نگرانی در مــورد توانایی عربســتان برای تأمین نفــت خام را یک هفته پس از حمله به تأسیســات نفتی این کشــور افزایش داد. آرامکو هیچ دلیل مشــخصی بــرای تغییر درجه نفتی که به بزرگترین پاالیشــگا­ه ژاپن میرود از نفت ســبک به نفت ســنگین و متوسط ارائه نداده است. /تسنیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.