4 اثر عملیات باز

Iran Newspaper - - News - هادی حیدری کارشناس اقتصادی

لغــو محدودیت خرید اوراق بهادار دولتی توســط بانکها و مؤسسات اعتباری چهار اثر بر شبکه بانکی و اقتصادی کشور خواهد داشــت. زمانی که شــبکه بانکی اقدام به خرید اوراق دولتی در بازار سرمایه میکند باعث افزایش تقاضا برای این اوراق و در نتیجه قیمت و نرخ سود آن هم افزایش مییابد. رشد تقاضا برای این اوراق در مرحله بعد به کاهش نرخ سود بانکــی میانجامــد. با توجه به اینکه نرخ بهره متغیر بســیار مهمی در اقتصاد است، کاهش آن کاهش هزینههای تولید را بهدنبال دارد. هماکنون ســودی کــه تولیدکنندگ­ان بابت تســهیالت بانکی میپردازند،سهمبزرگیدر­هزینههایبخ­شتولیددارد­ومشروطبهای­نکهتسهیالت­ی که برای بنگاهها استمهال میشود با نرخ سود کمتری در قرارداد جدید منعقد شود، موجبکاهشهز­ینههایتولی­دکنندگانخو­اهدشد. از ســوی دیگر خرید اوراق توســط بانکهــا تأثیر مثبتی روی ترازنامــه بانکها دارد. در واقــع بــا این اقدام و همانگونه که توضیح داده شــد، خرید ایــن اوراق به کاهش نرخ بهره بانکی منجر میشود و این کاهش نرخ در مجموع هزینههای تأمین مالی بانکها را کمتر میکند و سود کمتری به سپردهها میپردازند. بنابراین روی خالص درآمدهای مشاع شبکه بانکی اثر مثبتی خواهد داشت. البته این فرآیند یعنی عملیات بازار باز توسط بانکها تأثیر متفاوتی برای تسهیالت گیرنــدگان و ســپردهگذا­ران بانکهــا دارد. از یــک ســو به نفع تســهیالت گیرندگانی میشــود که با نرخ سود کمتری وام دریافت میکنند، اما برای سپردهگذارا­ن که نرخ سود کمتری باید دریافت کنند، آثار متفاوتی دارد. این درحالی است که این عملیات به کاهش نرخ رشد نقدینگی کل نیز کمک میکند. اقتصاد ایران با کشورهای پیشرفته یک تفاوت بزرگ دارد و آن این است که در کشور مــا مهمتریــن جزء پایه پولی بدهی بانکهــا به بانک مرکزی اســت، درحالی که در ســایر کشــورها بدهی دولت به بانک مرکزی وجود دارد و برهمین اســاس راحتتر میتواننــد عملیــات بازار بــاز یــا »OMO« را اجرا کنند. امــا با خرید و فــروش اوراق توسط بانکها به جای بدهی بانکها به بانک مرکزی بتدریج بدهی دولت به بانک مرکزیافزای­شمییابد. در پایان باید گفت اینکه دولت منابع مالی بهدســت آمــده از طریق فروش اوراق را صــرف چه اموری میکند، نیز اهمیت باالیــی دارد. بهطوری که هرچه این منابع به ســمت پروژههای با بازدهی باال هدایت شــود به طور قطع آثار مثبتتری به همراه خواهد داشت. البته حتی درصورت صرف این منابع درهزینههای جاری دولت نیز باید گفت که این روش تأمین مالی آثار منفی کمتری نسبت به سایر روشها دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.