اعالمنرخخر­یدتضمینیمح­صوالتکشاور­زی

Iran Newspaper - - News -

محمود حجتی، وزیر جهاد کشــاورزی نرخ پیشــنهادی خرید تضمینی محصوالت کشــاورزی را برای ســال زراعی ۸۹-۹۹ اعالم کرد. وزیر جهاد کشــاورزی با ارســال نامهای به معاون رئیــس جمهــوری و رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور، قیمــت خرید تضمینی محصوالت کشــاورزی را برای ســال زراعی ۸۹-۹۹ پیشــنهاد کرد. طبق این نامه نرخ پیشنهادی هر کیلوگرم گندم معمولی ۵۹22 تومان و گندم دروم ۹۸32 تومان اعالم شــده است. همچنین قیمت پیشــنهادی هر کیلوگرم جو در سال زراعــی جــاری 1۷33 تومــان و نرخ پیشــنهادی چغنــدر قند بهــاره و پاییزه نیز بهترتیب ۵020 تومان و 21۹۴ تومان تعیین شده است. از طرف دیگر براساس ایــن نامه مبنــای عیار قند چغنــدر بهاره ۶1درصــد و چغندر پاییــزه ۵1 درصد اعالم شــده است. وزیر جهاد کشاورزی در این نامه اعالم کرده است بهازای هر کیلوگرم چغندرقند بهــاره 0۵ تومان و چغندر پاییزه 100 تومان به مبلغ خرید تضمینیاضاف­همیشود./ایسنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.