ما‌تا‌آخر‌ایستاد‌هایم

Iran Newspaper - - News - فایزه مشایخی خبرنگار

و برای ســفر به ایــران با او همراه شــوند تا ماجرای رو در رویی فریده با سه خانوادهای راکهادعامی­کنندخانواد­هاوهستندتص­ویر کنند.نتیجهاینهم­راهیساختمس­تندی اســت که امســال نماینده ســینمای ایران در اســکار 2020 اســت. «در جســتوجوی فریده» داستان دیدار فریده با سه خانواده مشــهدی اســت و در الیههــای زیرین این قصه موقعیــت زنان، شــرایط اجتماعی، فرهنگــی و حتی تاریخــی ایران نیــز مرور میشود. ■ ■

■ دیــروز و همزمــان بــا آغــاز هفتــه دفــاع مقــدس نمایشــگاه هنــری «ما تــا آخــر ایســتادها­یم» در نگارخانــه ابراهیمینژ­اد افتتاح شــد. نمایشــگاه هنری «ما تا آخر ایستادهایم» با هدف باال بــردن فرهنگ مقاومــت و احیای ارزشهــا و دالوریهــا­ی مــردم ایران در جریــان دفــاع مقدس بــا زبان هنر کار خود را بــرای مدت یک هفته آغاز کرده اســت. این نمایشگاه با همکاری هنرمنــدان نهادهــای مردمــی، بنیــاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس، ســازمان حفــظ آثار و نشــر ارزشهای دفــاع مقــدس و بســیج، معاونــت پژوهــش و ارتباطــات فرهنگــی بنیــاد شهید، انجمن عکاسان انقالب و دفاع مقــدس، اداره فرهنگــی ارزشهــای دفاع مقدس ســپاه معاونت فرهنگی اجتماعــی شــهرداری منطقــه برپــا

درجستوجویف­ریده کارگردان: آزاده موسوی، کوروش عطایی محصول:6۹۳۱

خواهد شــد. مدیر این گالری علیاکبر ابراهیمینژ­اد اســت کــه با ایده تبدیل طبقه همکف منزلش به نگارخانه آن را اختصــاص به هنر متعهد و مردمی داد. نمایشــگاه هنــری «مــا تــا آخــر ایســتادها­یم» بــه همــت محمــد طالبیــان، ســرهنگ بازنشســته نیروی هوایی به پاس زحمات و سختیهایی کــه در دوران پیــروزی انقالب کشــیده است، برگزار میشود. ■ نمایشگاهعک­سدفاعمقدس ■ مــکان: نگارخانــه ابراهیــم نــژاد، بزرگــراه شــهید محاتــی، خیابان نبرد، خیابان آهنگ. ■ زمــان بازدیــد: هر روز از ســاعت ۵۱ الی ۸۱

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.