مرگ4 مسافر پراید در برخورد با تریلی

Iran Newspaper - - News -

گروه حوادث/ بیاحتیاطی راننده پراید و تصادف با تریلی مرگ 4 مســافر را رقم زد. ســرهنگ «علی ســعیدی» رئیــس پلیــس راه فرماندهی انتظامی اســتان آذربایجــا­ن غربــی در ایــن بــاره گفت: بــر اثر برخــورد یک ســواری پراید با تریلی در محور «بوکان- میاندوآب» 4 سرنشــین پراید در دم جان باختند و راننــده پرایــد نیز که مصدوم شــده بــود به کمک مأمــوران امدادی برای مداوا به بیمارستان منتقل شد. کارشناسان پلیس راه، علت این حادثه را بیاحتیاطی و انحراف به چپ از سوی راننده پراید اعام کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.