پرداخت دیه و آزادی مقصران مرگ عماد6 ساله

Iran Newspaper - - News -

گروه حوادث / متهمان پرونده مرگ عماد، پســر 6 ســالهای که در استادیوم آزادی جان باخت پس از پرداخت دیه 360 میلیون تومانی، با قرار وثیقه آزاد شدند. بهگزارش خبرنگار جنایی «ایران»، شــامگاه دوشنبه 25 شهریور پسر 6 سالهای هنگام بازی تیم فوتبال پرســپولیس و صنعت نفت آبادان در محوطه ورزشگاه به علت برخورد با داربستهای فلزی دچار برق گرفتگی شــد و جان باخت. دقایقی بعد با اعام موضوع به بازپرس جنایی پایتخت تحقیقات آغاز شد و در بررســیهای صورت گرفته توســط دو کارشناس ایمنی کار و رشته برق، مدیرعامل شرکت پیمانکاری متولی تأسیسات برق استادیوم آزادی و نصاب داربست در این حادثه مقصر شناخته شده و هر دوی آنها با قرار وثیقه بازداشت شدند. اما صبــح دیروز در ادامه تحقیقات و با اثبات قصور متهمان با دستور بازپرس پرونده و با توجه به اینکه مرگ در ماه حرام رخ داده بود دیه 360 میلیون تومانی از سوی شرکت بیمه به خانواده عماد پرداخت شــد و متهمان با سپردن وثیقه آزاد شــدند. پرونده نیز با صدور کیفرخواســ­ت برای رسیدگی به دادگاه کیفری تهران فرستاده خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.