هکر 16 ساله

Iran Newspaper - - News -

گروه حوادث/ پســر نوجــوان با ایجاد درگاه بانکــی جعلی بــه بهانه فروش شــارژ رایــگان تلفــن همراه، حســاب کاربران را هک و خالی میکرد.

ســرهنگ بیژن جنتــی- فرمانده

انتظامــی شهرســتان فردیــس- در تشریح این خبر به ایسنا گفت: چندی قبــل پرونــدهای مبنــی بر برداشــت غیرمجاز از حساب یکی از شهروندان در اختیــار کارآگاهــا­ن پلیــس فتــا شهرســتان فردیس قــرار گرفــت. در بررســیهای اولیــه مشــخص شــد در ایــن روش از طریــق درگاه جعلــی و تبلیغات گســترده، مالباخته اقدام به پرداخت ۰۲ هزار ریال برای عضویت

در یــک گــروه بــرای دریافــت شــارژ رایگان ســیم کارتهای اعتباری کرده و از آن طریق اطالعات حساب وی به سرقت رفته است.

پــس از وارد کــردن اطالعــات حســاب کاربر از طریــق درگاه جعلی ایجــاد شــده، اطالعــات حســاب قربانیــان از ایــن طریــق هک شــده و در ادامــه متهــم ازطریــق همــراه بانکهــای مختلف اقدام بــه خالی

کــردن حســابها میکــرد و بــرای اینکــه شناســایی نشــود کارتهــای بانکی افراد معتــاد را خریداری کرده و پــس از واریــز وجههای ســرقتی به کارتهای بانکی خریداری شده، آنها را برداشت میکرد.

ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد: کارشناســا­ن پلیــس فتــا بــا انجــام اقدامات پلیســی، موفق به شناسایی نوجوان ۶۱ ســالهای شــدند که اقدام

بــه هــک کــردن اطالعــات حســاب مالباختگان میکــرد، که با هماهنگی مقام قضایی دســتگیر و بــه پلیس فتا شهرستان فردیس منتقل شد.

ســرهنگ جنتی گفــت: متهم که در مواجهــه بــا مــدارک و مســتندات موجود چارهای جز اعتراف نداشــت به پولشــویی و برداشــت غیر مجاز از حساب ۵۱ نفر از شهروندان در سراسر کشور اعتراف کرد.

وی بــا بیان اینکــه تحقیقات برای شناســایی ســایر جرایم متهــم ادامه دارد از شهروندان خواست چنانچه اقــدام به خرید اینترنتی شــارژ ســیم کارتهای تلفن همراه میکنند حتماً از هویت فروشــگاه و گردانندگان آن اطمینــان حاصــل کــرده و در هنگام ورود اطالعــات کارت و حســاب بانکــی، مالحظــات امنیتــی الزم را رعایت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.