ترامپ، تنها در مجمع

دستور کار نشست مجمع عمومی سازمان ملل، تغییرات آب و هوایی است اما رئیس جمهوری امریکا در این موضوع، حرفی برای گفتن ندارد

Iran Newspaper - - News - ندا آکیش خبرنگار

فردا سهشنبه هفتاد و چهارمین مجمع عمومی ســاالنه ســازمان ملل با حضور رؤسای جمهور، نخســتوزیر­ها و مقامــات عالــی بیــش از ۰9۱ کشــور در نیویورک برگزار میشــود. اما برخالف ســالهای گذشــته که رؤســای جمهوری امریکا این گردهمایــی بینالمللی بــزرگ و مهم را به صحنــه خودنمایــی تبدیــل میکردنــد، امســال رئیــس کاخ ســفید نــه حرفــی بــرای گفتــن و نه مجالــی بــرای خودنمایــی دارد زیــرا او از یــک ســو، فهرســت بلندباالیـ­ـی از مذاکــرات ناتمــام و بینتیجــه از جملــه مذاکرات با کره شــمالی و طالبــان را در کارنامه خود دارد و از ســوی دیگر، مجمع عمومی امسال بر تغییرات آب و هوایی متمرکز است که ترامپ همان سال اول ورود به کاخ سفید با خروج از توافق آب و هوایی پاریس موضع خود راُدر این باره مشخص کرد.

به گزارش وکس، امسال، در مجمع عمومی ســاالنه ســازمان ملل، عــالوه بر ســخنرانیه­ای رهبــران جهــان، دو اجــالس در ســطح عالــی دربــاره تغییرات آب و هوایی و پوشــش جهانی خدمــات بهداشــتی، درمانــی برگــزار میشــود امــا در هیچ یک از این دو اجــالس مهم دونالد ترامــپ، رئیــس جمهــوری امریکا حرفــی برای گفتــن نــدارد. زیــرا از همــان ابتــدای ریاســت جمهوری اش آشــکارا اعالم کرد که نه اعتقادی بــه تغییرات آب و هوایــی دارد و نه اعتقادی به پوشش خدمات بهداشتی، درمانی برای همه.

البته ترامپ شاید بخواهد در این گردهمایی بینالمللی خارج از برنامه و دســتور کار مجمع عمومی ســازمان ملل ســخن بگویــد و مانند دو ســال گذشــته بــا ُپرگویــی دربــاره سیاســتهای بینالمللــ­ی و داخلــی ســه ســال گذشــتهاش خودنمایــی کنــد امــا او احتمــاالً در ایــن زمینــه هــم ناموفــق باشــد. زیــرا در حــوزه سیاســت خارجه فهرســت طویلــی از مذاکــرات ناتمام و چالشهــای حــل نشــده در کارنامه خــود دارد. او مذاکــره بــا کــره شــمالی بــرای خلــع ســالح هســتهای شــبه جزیــره کــره را متوقــف کــرده، اخیــراً هــم مذاکــره با طالبــان را به بهانه کشــته شــدن یک نظامی امریکایی در حمالت طالبان متوقــف کرد، مذاکــره با چین بــرای پایان دادن بــه جنگ تجاری واشــنگتن – پکن در بنبســت اســت و چالشهایــش بــا ایــران، ونزوئــال، کوبا، فلسطینیان ...و هم همچنان ادامه دارد. ■ چالش در داخل

در بحــث سیاســت داخلی هم هر روز شــاهد افشاگری تازه رســانههای امریکایی علیه ترامپ هســتیم. در تازهترین و داغترین مورد، رســانهها از جملــه نیویــورک تایمــز و واشــنگتن پســت به نقل از یک منبــع اطالعاتی فاش کردند، ترامپ در مــاه جــوالی در تمــاس تلفنــی بــا ولودیمیــر زلینســکی، رئیسجمهوری اوکراین از او خواسته بود تا درباره پسر جو بایدن، نامزد پیشتاز ریاست جمهــوری دموکراتهــ­ا و معــاون ســابق بــاراک اوباما تحقیق کند و حدود هشت بار به زلینسکی تأکیــد کرد، بــا رودی جولیانی، وکیل شــخصی او در این رابطه همکاری داشته باشد. منبع آگاهی که در خصوص این مکالمه تلفنی گزارش داده، گفته اســت، ترامــپ در این تمــاس تلفنی تأکید کرد واشنگتن «میخواهد بداند» اتهامات فساد علیه پسر دوم جو بایدن صحت دارند یا خیر. روز جمعه گذشته خبرنگاران از ترامپ پرسیدند، آیا درباره بایدن یا پسر او با رئیسجمهوری اوکراین صحبت کرده است؟ او این امر را تکذیب نکرد و گفت: مهم نیست درباره چه صحبت کردیم اما حرفم این اســت که کسی باید سخنان جو بایدن را بررســی کنــد چون شــرمآور بود. امــا جولیانی، وکیــل ترامپ پنجشــنبه شــب گذشــته در برنامه ســیانان گفــت، از اوکراین خواســته بــود درباره اتهاماتــی که به جو بایدن وارد میشــود، تحقیق کنند. اگر ثابت شود که ترامپ چنین درخواستی از اوکراین کرده، او برای دومین بار متهم به تبانی با یک دولت خارجی بــرای پیروزی در انتخابات میشود. این در حالی است که هنوز دموکراتها روی پرونــده تبانــی تیــم ترامــپ بــا روســیه در انتخابــات 6۱۰2 پافشــاری میکننــد و خواســتار بررسیهای بیشتر هستند.

مجموع اینها یک نشــانه روشــن است که در مجمع عمومی ســازمان ملل، رئیس جمهوری امریــکا تــا چه انــدازه منــزوی خواهد بــود. او نه حرفی بــرای گفتن درباره تغییرات آب و هوایی و خدمات بهداشــتی، درمانی خواهد داشت نه امــکان نمایش دســتاورده­ای خارجی و داخلی خــود. او حتی روابط خوبی هم با ســازمان ملل نــدارد کــه بتوانــد دســتور کار مجمــع عمومــی ســازمان ملل را تغییر دهد و این در حالی است کــه در گذشــته رؤســای جمهور ســابق امریکا به خاطــر نفــوذی کــه در ســازمان ملل داشــتند، از چنین تواناییای برخوردار بودند.

البتــه ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه میتوان ترامــپ را تمــام و کمــال در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل نادیــده گرفــت. او طبــق ســنت گذشته بهعنوان رئیس جمهوری ایاالت متحده در روز 24 ســپتامبر پشت تریبون خواهد رفت و ســخنرانی خواهد کرد. او ســال گذشته با پررنگ کــردن برخــی تهدیدهــای مهــم امنیــت ملــی امریکا از جمله ایران و کرهشمالی سیاستهای انزواطلبان­ــه خــود را توجیه کرد. احتمــال اینکه او امســال هم در مجمع عمومی ســازمان ملل همیــن رویــه را در پیــش بگیــرد وجــود دارد اما ســؤال مهم این اســت که آیا جهان به ســخنان او گوش میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.