عربستان دیکتاتور تونس را در بقیع دفن کرد

Iran Newspaper - - News -

دولــت عربســتان اجــازه داد، پیکــر زینالعابدی­ــن بنعلــی، دیکتاتــور معــزول تونس مجاور مســجدالنب­ی در شــهر مدینه در قبرســتان بقیع دفن شــود. بهگزارش ســایت شــبکه خبری «فرانس ،»24 روزنامه تونســی «ال پرس» خبر دادهاست پیکر بنعلی که در کفن سبز رنگی پوشیده شده بود، روی دوش چند مرد که برخی سفید پوشیده و برخی کت و شلوار به تن داشتند، بعد از عبور از صحن مسجدالنبی، وارد قبرستان بقیع شد و در مراسمی دفن شد. بنا بر این گزارش دهها نفر که در میان آنها تعدادی از اعضای خانواده بنعلی از جمله ســلیم شــیبوب، داماد وی، دیده میشــد در این مراســم شــرکت کردند. با این حال مقامات و دولت عربســتان چیزی درباره این خبر منتشر نکردند. پیشــتر دختر بنعلی خبــر داده بــود، پدرش وصیت کرده است، در تونس دفن نشده و در عربستان به خاک سپرده شــود. او در اینســتاگر­ام خود به نقل از پدرش نوشــته بود: «ای وطــن قدرنشــناس، اســتخوانه­ایم را نیز به تو نخواهــم داد.» بــن علی ۳۸ ســاله روز پنجشــنبه در اثر بیماری در عربســتان درگذشت. او ۴۱ ژانویه ۱۱۰2 یک ماه پس از آغاز انقالب مردمی تونس که جرقه بهار عربی را زد، از کشورش گریخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.