عمر البشیر تفهیم اتهام شد

Iran Newspaper - - News -

جلسه محاکمه عمر البشیر، رئیس جمهوری برکنار شده سودان درباره فسادهای هنگفت مالی و تملک غیرقانونی وجوه ارزی، شامگاه شنبه در دادگاه خارطوم برگزار شد. بهگزارش خبرگزاری رویترز، در این جلسه از دادگاه چهار شاهد از جمله ابوبکر عوض، وزیر مشاور امور ریاســت جمهوری در دوره البشــیر حضور داشتند. محمد الحســن األمین، عضو هیأت دفاع البشــیر نیز مدعی شد، طبق منشــورها و قوانین بانک سودان تملک امــوال چــه یک میلیــون و چه ۰۰۱ میلیون دالر باشــد، جرم محســوب نمیشــود. بنابرایــن تنها دو اتهام باقی میماند؛ یکی ثروت نامشــروع و پذیرش هدیه که به عقیده ما این اتهامات بر «رئیسجمهور» انطباق پیدا نمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.